תושבים יקרים

בהתאם לתיקון לחוק עזר לתמר "העמדת רכב וחנייתו" התשע"ח – 2018 )להלן: "החוק", המתייחס לאפשרות למתן תו חניה לתושב, ללא תשלום.
בהתאם לתיקון שהתווסף לחוק "אדם המתגורר באזור שנקבע מקום חניה בתשלום, רשאי לקבל תו חניה אחד, לאחר שהמציא רישיון רכב ותעודת זהות, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו". 

לתשומת לבך, לשם קבלת תו החנייה כאמור יש לצרף את המסמכים, כלהלן:
1 . תעודת זהות הכוללת את ספח כתובתך העדכנית.
2 . רישיון הרכב בתוקף.
3 . טופס בקשה והצהרה מלא וחתום על ידי המבקש נוסח הבקשה למתן תן חניה –לתושב" קיים בתוספת השלישית לחוק העזר וטפסים קיימים גם במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט שלה.
לאחר בחינת המסמכים על ידי מחלקת הפיקוח של המועצה ומתן אישורה ניתן יהיה להנפיק תו חניה לתושב.

  • תו החניה שינתן לתושב הינו ללא תשלום.
  • תוקף תו החניה יהא עד 31 בדצמבר לשנה שלאחר הנפקתו.

להגשת בקשה למתן תו חניה לתושב באופן מקוון לחץ כאן