תחום תשתיות זורמות ממונה על תכנון, פיתוח הקמה ושדרוג של מערכות המים, הביוב והקולחים במרחב המועצה.

תכנון משק המים והביוב מתבצע בכל רמות התכנון:

  • ברמת התב"ע - מקדמת המחלקה את תכנון המים והביוב בתכנית הכוללנית עבור כלל שטחי המועצה בהתאם לתכניות הפיתוח השונות, מתכנית זו נגזרת תכנית האב למים ותכנית אב לביוב אשר מוגשות לאישור רשות המים ונספחי המים והביוב אשר מקודמים במסגרת תב"עות מקומיות ע"י המועצה ויזמים שונים (משרד השיכון, אגודות היישובים ויזמים שונים).
  • ברמה המפורטת -  מקדמת המחלקה תכנון והקמה של תשתיות מים וביוב ציבוריות ביישובי המועצה ובמתחם המלונות. עם הגשת בקשה מידע להיתר לוועדה יש למלא טופס ה"בקשה לתיאום" בכדי לקבל את נקודות חיבור המים והביוב במגרש הפרטי לתשתית הציבורית. במסגרת הליך היתר הבניה נדרש עורך הבקשה להגיש לאישור מהנדס המחלקה את תכנון המים והביוב במגרש בכדי לוודא שאכן המבנה מתוכנן כנדרש לחיבורי התשתיות הקיימות במקום.

תחומי הפעילות במסגרת "תשתיות זורמות"  הם:

  1. תכנון הקמה ושדרוג מערכות המים הביוב במועצה (קווים, תחנות שאיבה ומתקני טיהור שפכים).
  2. הכנה ואישור תכניות אב למים וביוב ונספח מים וביוב בתכנית הכוללנית
  3. ליווי ואישור נספחי מים, ביוב וקולחים בתב"עות השונות.
  4. מתן מידע להיתר ואישור בקשות להיתר בניה בנושאי מים וביוב.
  5. תיאום משק הקולחים וההשקיה יחד עם אגודות המים והחקלאים ביישובי המועצה.
  6. ייצוג המועצה מול גופים חיצוניים כגון: רשות המים, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, חב' מקורות וכד'.

תפעול שוטף ותקלות במערכות המים והביוב מתבצע ע"י מח' מים וביוב באגף התפעול. 

שמעון לביא
מנהל תחום תשתיות זורמות
08-6688806