הצהרה 

אני מבקש בזה להנפיק לי תו חניה כתושב לפי סעיף 11 לחוק עזר לתמר (העמדת רכב וחנייתו), תשס"ח - 2008 (להלן-חוק העזר), בעבור הרכב.
הנני מצהיר כי הרכב בבעלותי.
אני מתחייב להשתמש בתו חניה לתושב לפי הוראות חוק העזר האמור והמובהר על גב בקשה זו, כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה, בתוך 7 ימים מהמועד שהתקיים באחד מאלה:

  1. תו החניה לתושב הועבר לרשותו של אחר.
  2. הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר.
  3. הופסק השימוש הקבוע ברכב.
  4. הועתק מקום מגוריי.

אני מצהיר כי כל הפרטים בבקשה זאת נכונים.

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח המעיד על כתובת מגורים בישובי המועצה.

יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח המעיד על כתובת מגורים בישובי המועצה.

יש לצרף צילום רשיון הרכב

 

במידה ויש

במידה ויש

Browser not supported