דלג לתוכן העמוד

דרושים

וטרינר/ית רשותי

הגדרת תפקיד וטרינר/ית רשותי

נתוני המשרה

סוג התפקיד:

תפקיד סטטוטורי:

בעירייה, המועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת למנות רופא וטרינר 2 (סעיף 167 (א) לפקודת העיריות).

תיאור התפקיד

ייעוד:

פיקוח על בעלי חיים ומזון החי, לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים והפצת מחלות, ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות  הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקורית).

תחומי אחריות:

 • ניהול היחידה הווטרינרית.
 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי בעלי חיים ברשות המקומית.
 • פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור).
 • חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על המזון.
 • פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.
 • ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
 • קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.


פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

ניהול היחידה הווטרינרית

 • תכנון תכניות עבודה תקופתיות, לעובדי המחלקה, תדרוך עובדי המחלקה ופיקוח על ביצוע התוכניות.
 • הבסיס החוקי: פקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: "פקודת העיריות"?), תקנות מחלות בעלי החיים (תעודה וטרינרית), תשל"ה 1975 [להלן "תקנות מחלות בעליי חיים (תעודה וטרינרית")], תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר), תשל"ז -1977 {להלן: "תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקה וטרינרית של בשר חזיר בר") ] פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש) (להלן: פקודת מחלות בעלי חיים"), פקודת הכלבת, 1934 (להלן: "פקודת הכלבת"), החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ד – 2002 (להלן: "החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים").
 •  "רופא וטרינר" – מי שבידו רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991: "רופא וטרינר ממשלתי-עובד הציבור ששר החקלאות מינהו למנהל השירותים הווטרינריים, לרופא וטרינר ממשלתי או לעוזר רופא וטרינר ממשלתי, וכל רופא וטרינר שהוא נושא משרה בשירות המדינה שמנהל השירותים הווטרינריים הכריז בהודעה ברשומות שנושאה כלול במונח "רופא וטרינר" ממשלתי" לעניין פקודה זו". (סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים).
 • חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על הפקחים הווטרינרים ו/או מפקחי מזון מן החי ועובדים נוספים.
 • הכנת הצעת תקציב לשירות הווטרינרי, ניהול התקציב, מעקב ודיווח על ביצוע על פי
 • תכניות העבודה השנתיות.
 • ייעוץ להנהלת הרשות המקומית בתחום בריאות הציבור ובנושאים הווטרינרים לדוגמא: הכנת מכרזים, פיקוח על מפעלי הסעדה המספקים ארוחות למוסדות חינוך ורווחה בעיר, הכנת תכניות מל"ח, הקמת פארקים לכלבים וכו'.
 • השתתפות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת ישיבות משרדי ממשלה שונים.
 • הצגת נושאים שונים הנוגעים לבעלי חיים בפורמים בכירים ברשות (מנכ"ל, ראש הרשות או מועצת הרשות).
 • הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים נוספים למשרדי הממשלה לפי סמכותם ולהנהלת הרשות.
 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית
 • ביצוע פעולות כלליות למניעת מחלות המועברות על ידי בעלי חיים.
 • הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית: קבלת פניות מהמוקד העירוני בנוגע לבע"ח משוטטים, טיפול ודיווח למוקד.
 • ביצוע פעולות לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ולפי פקודת הכלבת:
 • מתן רישיונות לכלבים, החלטה על קביעת תנאים ברישיונות וביטול רישיונות.
 • סימון כלבים בשבב.
 • דיווח למרכז הרישום אודות סימון כלבים, מתן אן ביטול רישיון והתנהגות תוקפנית של כלב.
 • קבלת דיווח מסמנים ומחסנים מורשים לגבי סימון וחיסון כלבים שהכתובת הבעלים הם בתחום הרשות, העברת הדיווח למרכז ארצי לרישום כלבים לפי החוק והתקנות, פיקוח על תדירות ואמינות הדיווח והתלת בקנסות מנהלתיים בהתאם לחוק והתקנות.
 • רישום וניהול של כרטסת מעקב אחר כלבים ברשות המקומית וחיסונם.
 • וידוא העברת כלבים נושכים להסגר בהתאם להוראות הפקודה.
 • קבלת בעלי חיים וטיפול שגרתי בהם במהלך שהותם בסגר.
 • טיפול רפואי בבעלי חיים חולים/פצועים בתחנת ההסגר.
 • ביצוע תצפית כלבת.
 • שחרור בעלי חיים מתחנת ההסגר ודיווח למשרד הבריאות ולמרכז הרישום.
 • ביצוע חיסונים לכלבים בתחומי הרשות המקומית.
 • הפעלת מערך לכידת כלבים משוטטים בתחומי הרשות המקומית: קבלת פניות מהמוקד העירוני בנוגע לבע"ח משוטטים, טיפול ודיווח למוקד.
 • טיפול באוכלוסיית חתולי הרחוב, על ידי עיקור וסירוס.
 •  יישום נוהל טיפול בחתולי רחוב של השירותים הווטרינריים.
 • קבלת דיווחים על גידול בעלי חיים ופיקוח על פינות חי בבתי הספר ובמוסדות מכוח תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009, ובהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושא, וביצוע ביקורות במתקנים.
 • היתרים קבלת דיווחים על החזקת בעלי חיים בחנויות, פינות חי ובתי גידול מכוח תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים?) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009 וביצוע ביקורות במתקנים.
 • מחלות ביצוע ביקורות במשקי חצר, אתרי תיירות וליטוף, בפינות חי בבתי ספר, שווקים ובחנויות חיות, מקור הגעת בעל החיים , תנאי החזקה וכיוצ"ב.
 • פיקוח ואכיפה של תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), תשס"א-2001, באירועים נוספים המנויים בהתקנות ומתרחשים בתחום הרשות.
 • ביצוע פעולות דרך כלל מניעת צער בעלי חיים.
 • בחינת בקשות רישוי עסקים, לבתי עסק החייבים בפיקוח וטרינרי, ומתן אישור לרישיון עסק, אם הוסמך לכך על ידי משרדי הממשלה הנוגעים בנושא.
 • פיקוח וטרינרי על פעולות שחיטת בעלי חיים ברשות בכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.
 • פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור)
   

גורם מאשר ומפקח:
בחינת בקשות לרישוי עסקים, של בתי עסק אשר רישיונם טעון הסכמה של שר החקלאות ו/או הבריאות לפי העניין ובכפוף להסכמה שניתנה לרופא הווטרינר הרשותי למתן ההסכמה בשמו של השר.
 ביצוע בדיקות וטרינריות בעסקים ובמפעלים המייצרים, מוכרים, מאכסנים ומובילים בשר/עופות/דגים ומזון מן החי ברשות המקומית, לבדיקת עמידתם בדרישות החוק.
 

גורם מפקח:
בבתי עסק בהם אין הרופא הווטרינר בעל סמכות של גורם מאשר (דוגמא: מסעדות, אולמי שמחות, קייטרינג וכ"ו?) ביצוע בדיקות וטרינריות בעסקים המייצרים, מוכרים, מאכסנים ומובילים בשר/עופות/דגים ומזון מן החי ברשות המקומית, לבדיקת עמידתם בדרישות החוק.
 

ביצוע בדיקות משנה / טרם שיווק:

 • ביצוע בדיקות טרם שיווק לכלי הרכב ולמוצרים המובילים בהם: בשר עופות, דגים ומוצרי מזון מן החי מרשות אחרת לשטח הרשות המקומית ושבדיקתה נדרשה על פי חוק.
 • פיקוח על כניסת בשר שנשחט באופן חוקי לרשות, באמצעות ביצוע ביקורת בעסקים שיש להם קשר ישיר עם מוצרים מהחי (כגון אטליזים, חנויות דגים, מסעדות המוכרות בשר).
 • פיקוח על בתי מטבחיים על ידי רופא וטרינר שמונה למנהל בית המטבחיים לפי סעיף 21(א) לתקנות של מחלות בעלי חיים (שחיטה בהמות), תשכ"ד- 1964, בכפוף להסכמה של מנהל השירותים הווטרינריים
 • פיקוח על מצבם הסניטרי של בתי מטבחיים הנמצאים בשטח הרשות, או שהם    מספקים שירותי שחיטה לרשות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • בדיקת בעלי חיים לפני השחיטה ולאחריה, לרבות בדיקה קלינית ובדיקת התעודות הקשורות לתהליך השחיטה, על ידי רופא וטרינר שמונה כרופא וטרינר מפקח בבית מטבחיים בלבד.
 • פיקוח על בתי שחיטה- על ידי רופא וטרינר רשותי לפי הגדרת רופא וטרינר בתקנות מחלות בעלי חיים (בית שחיטה לעופות), תש"ח- 1960
 • פיקוח על מצבם הסניטרי של בתי השחיטה הנמצאים בשטח הרשות, או שהם מספקים שירותי שחיטה לרשות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • בדיקת בעלי חיים לפני השחיטה ולאחריה, לרבות בדיקה קלינית ובדיקת התעודות הקשורות לתהליך השחיטה, על ידי רופא וטרינר הרשותי.


חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על המזון

 • קידום מודעות והסברה לבעלי עסקים ברשות ולתושבים בנושאים הנוגעים לבעלי חיים ולמזון מן החי.
 • קידום החינוך בנושא התנהגות אל בעלי חיים במסגרת מוסדות החינוך ומוסדות עירוניים.
 • קידום המודעות לטיפול נאות בבעלי החיים ולחובות הכרוכות בכך, לרבות חיסונים, סימון בשבב אלקטרוני והאכלה.
 • ניהול קשר רציף עם עמותות הפועלות למען בעלי חיים, כגון ארגון ימי אימוץ.
 • פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.
 • ביצוע פעולות כמפקח על פי חוק צער בעלי חיים-1994 וחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית- סמכויות פקחים), התשס"ח-2008.
 • מניעת התעללות בבעלי חיים.
 • מניעת נטישת בעלי חיים.
 • שמירה על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד- 1994, ותקנותיו.
 • ביצוע פעילות על פי הסמכה כפקח.
 • ב. קבלת דיווח ופיקוח על מתקנים על פי הגדרת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
 • (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט – 2009.
 •  ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
 • דיווח על התפרצויות של מחלות למשרד החקלאות ולמשרד הבריאות.
 • פעילות משוטפת למניעה והפצה של מחלות על פי הנחיות משרד הבריאות והחקלאות.
 • הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים נוספים למשרדי הממשלה לפי סמכותם.
 • השתתפות ומתן חוות דעת מקצועיים במסגרת ישיבות משרדי ממשלה שונים.
 • קידום אכיפת החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית
 • ייזום וליווי חקירות בתיאום עם המחלקה המשפטית ברשות המקומית.
 • סיוע למחלקה המשפטית בהטלת קנסות והגשת כתבי אישום.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי חיים לבריאות הציבור.
 • ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
 • עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורום בכירים.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

מנכ"ל או מזכיר הרשות המקומית.

תנאים מקדימים למינוי


ידע והשכלה

השכלה:

תואר ברפואה וטרינרית

קורסים והכשרות מקצועיות :

סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות אשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

שפות:

עברית ברמת שפת אם, אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.

יישומי מחשב:

היכרות עם תוכנות ה- OFFICE

רישיון נהיגה בתוקף.

רישום מקצועי, הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א  - 1991.

ניסיון מקצועי:

ברשות מקומית ברמה ב' או  ג' – שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות ציבור וטרינרית.

ניסיון ניהולי ברשות מקומית ברמה ב' או ג' – שנה אחת לפחות.


מכרז פומבי לתפקיד וטרינר/ית רשותי


היחידה:

היחידה הווטרינרית – מחלקת רישוי עסקים ותברואה

תואר המשרה:

וטרינר

דרגת המשרה ודירוגה:

היקף העסקה: 33% היקף משרה

סוג מכרז: פומבי

תיאור תפקיד:

פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים והפצת מחלות, ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית). עיקרי התפקיד:

ניהול היחידה  הווטרינרית.
פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית, מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור).
חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על המזון.
פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.
ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 1991. 

סיים קורס להכשרת רופאים וטרינרים ברשויות תאשר תוכנו אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי – ברשות מקומית ברמה ב' או  ג' – שנתיים לפחות כרופא העוסק בתחום בריאות ציבור וטרינרית.
ניסיון ניהולי  - ברשות מקומית ברמה ב' ו-ג' – שנה אחת לפחות.


דרישות נוספות

שפות – עברית ברמת שפת אם, אנגלית לקריאה ספרות מקצועית.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת OFFICE.
רישום מקצועי – הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 1991.
רישיון נהיגה – בתוקף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי חיים לבין בריאות הציבור.
ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
עבודה בשעות לא שגרתיות.

מנהלה:

מועד פרסום המכרז: יום חמישי 08.09.22
קורות חיים  יש להגיש עד יום: יום חמישי 22.09.22 בשעה 12:00
לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל  ko@ma-tamar.co.il  

איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת מחלקת
משאבי אנוש טלפון: 08-6688871

ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר המועצה האזורית "תמר".**  ייענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

* הליכי המיון למשרה: הרשות תזמן לראיונות מקדימים מועמדים/ות העומדים/ות בתנאי הסף טרם קיום המכרז.

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז