מהו ביוב ?

שפכים אלו מים המכילים הפרשות אדם ובעלי חיים, פסולת תעשייתית כימית ואורגנית, חומרים מסוכנים ורעילים, מתכות וחומצות, גזים רעילים ונפיצים. בשונה ממערכות אספקת מים שהן סגורות בפני הציבור והצרכן הוא "משתמש קצה" בלבד, מערכות הביוב הינן פתוחות ונגישות לכל גורם מכל מקום ומתוך כך גם מוחדרים למערכת החומרים שפורטו.

חלק ממערכות הביוב הן גרביטציוניות והספיקות בהן נתונות לתנודתיות המושפעת מהתנהגות הצרכנים.

ככל שמרובים ברשות המוניציפאלית העיסוקים והתעשיות המשפיעים על מערכות הביוב, כך גם גדולה ומגוונת יותר כמות החומרים המוחדרת לרשת הביוב, ההופכים אותה לפגיעה יותר. מתוך כך, גדלים הקשיים בפיתוח ובתחזוקת המערכות ונדרש שימוש בצנרת ואביזרים מיוחדים לצד הצורך בהתמחות והתמקצעות בתחום.

בשל ההשלכות הסביבתיות שעלולות להיות למערכות אלה על הסביבה, הקימו גופים ממלכתיים וציבוריים כגון: משרד הגנת הסביבה ומשרד הבריאות, מערכות ייעודיות לנושא הביוב והניקוז ואף חוקקו חוקים והתקינו תקנות ספציפיות העוסקות בתקנות לבניית מערכות ביוב, לסילוק שפכי תעשייה ולאיכות קולחים ובוצה ביציאה ממכוני הטיהור.

אספקת מים ליישוב נווה זוהר –

מחלקת מים וביוב הינה ספק המים של היישוב נווה זוהר, ואחראית על התקנת מדי המים בנכסים ביישוב, על תחזוקה שוטפת ועל קריאת כמות המים. נכון להיום, ברחבי היישוב מותקנים כ - 84 מדי מים.

בהתאם לחוק המים תשט"ו – 1955 קיימת חובת התקנת מד מים משויך (דירתי) בכל דירה ודירה. מד מים משויך משקף במדויק את צריכת המים בנכס ומאפשר לנו לבצע חיוב בהתאם לצריכה בפועל. (ביחידות ללא מד מים משויך מינימום החיוב החודשי נקבע לפי הערכת צריכה של 15 מ"ק לחודש).

התקנת מד המים תעשה בידי המחלקה וכרוכה בתשלום אגרת מד מים. התעריף עשוי להשתנות מעת לעת כפי שיקבע על ידי רשות המים ובהתאם למועד התקנת המד בפועל.

מד מים משויך ומד מים ראשי

על מנת למדוד כמות מים נצרכת בנכס, קיימים שני סוגי מדי מים: משויך וראשי.

מד מים משויך – מודד את צריכת המים הפרטית של הלקוח בנכס אליו הוא משויך: דירה, עסק פרטי, מחסן ועוד. כל לקוח אחראי באופן אישי לצנרת הפרטית לאחר מד המים הראשי של הנכס ועד לברז.

מד מים ראשי – נמצא בין רשת המים בגבול המגרש לבין רשת המים הפרטית של הנכס או של הבניין, ומודד את כל כמויות המים העוברות דרכו. הוא בעל קוטר גדול יותר או קוטר זהה למדי המים המשויכים המחוברים אליו. המחלקה אחראית על תחזוקה שוטפת ואיכותית של צנרת המים המועצתית עד למד המים הראשי.

מידע ללקוח

 1. תעריפי אגרות הביוב של המועצה המעודכנים בהתאם לספר תעריפים של רשות המים לצרכני מים והביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים מיום 01/01/2019) . תשלום עבור שירותי הביוב, המפורטים בטבלה שלהלן, יחושב כמכפלה של מטרים מעוקבים מים או שפכים שנצרכו בנכס בסכומים הקבועים להלן:
 2. א.

  עין גדי, נאות הכיכר ועין תמר

  • ביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב מים
  • שיקום לפי מטר מעוקב מים

  4.09 ₪

  0.60 ₪

   

  עין גדי, נאות הכיכר ועין תמר

  • ביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב שפכים
  • שיקום לפי מטר מעוקב שפכים

  5.84 ₪

  0.86 ₪

  ב.

  נווה זוהר ועין בוקק

  • ביוב ציבורי וביוב מאסף לפי מטר מעוקב מים
  • שיקום לפי מטר מעוקב מים
  • החזר הון לפי מטר מעוקב מים

  3.00 ₪

  0.45 ₪

  0.94 ₪

  תעריפי אגרות המים בנווה זוהר – מתוך אתר רשות המים 
 3. בירור חיוב חריג בגין צריכת מים
 4. בקשה לבדיקת מד מים
 5. בקשה להכרה בנזילה
 6. טופס הצהרת מספר נפשות
 7. בקשה להחלפת מחזיק בנכס
 8. אישור בגין אי שימוש – צריכה בנכס
 9. תשלומים - אזור אישי -  צפייה בחשבונות ששולמו: מים, ארנונה ואג' ביוב, אפשרות לתשלום חשבון אונליין.