לשם הגשת בקשה להיתר יש למלא טופס בקשה להיתר

דגשים להגשת בקשה למידע להיתר:

ע"פ תקנות הרישוי, על "עורך הבקשה" לצרף לבקשה למידע במערכת "רישוי זמין" :

  •  מפת מדידה, ע"פ תקנות המדידות (2016) מעודכנת לשנה האחרונה.
  •  קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות בציון מועד הצילום. חשוב שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ויצוין מיקומן בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמיים.
  • שובר תשלום אגרת מידע - תנאי לטיפול בבקשה הנו תשלום האגרה שתועבר לעורך הבקשה.