עם קבלת טופס הבקשה למידע להיתר יופק שובר לתשלום ויישלח בדוא"ל לעורך.

מדויקת ככל הניתן, מהות הבקשה שתימסר בבקשה למידע חייבת להיות זהה לבקשה למהות הבקשה להיתר כשתוגש.

פרטי עורך הבקשה