לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור המועצה ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי המידע מקורו בצד שלישי  ומוסכם כי למועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים כן אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
בהתאם, השימוש במידע המצוי להלן ו/או כל חלק ממנו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם יישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה

עבודה מהבית - הכנסה נוספת / מלאה - שיווק באינטרנט (מדיה החברתית)

28/08/2020

דרוש/ה מנהל/ת למרכז לחקר שטפונות בנגב

16/08/2020

דרוש/ה מנטר/ת מטרדי חרקים בתחומי המועצה האזורית תמר

05/08/2020

למו\"פ מדבר וים המלח דרוש/ה עובדת מעבדה

05/08/2020

תומכ/ת פדגוגי/ת לביה״ס היסודי

14/07/2020

דרושים לפרויקט רחב היקף  באזור ים המלח

11/03/2020

דרושים למגוון משרות בסודה סטרים

20/02/2020

דרושים מאבטחים

20/02/2020

דרושים למגוון משרות בקניון ים המלח

17/07/2019

דרושים במפעלי כימיקלים לישראל

21/05/2019