לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור המועצה ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי המידע מקורו בצד שלישי  ומוסכם כי למועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים כן אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
בהתאם, השימוש במידע המצוי להלן ו/או כל חלק ממנו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם יישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה

למושב שיתופי הר עמשא דרוש/ה מנהל/ת קהילה

23/06/2022

למו\"פ מדבר וים המלח דרוש/ה מנהל/ת מעבדה

20/06/2022

למו\"פ מדבר וים המלח דרוש/ה טכנאי/ת למעבדת מיקרוביולוגיה

20/06/2022

דרושים- אנשי/נשות חינוך מורים.ות וסייעים.ות

25/04/2022

אחראי/ת אדמיניסטרציה

10/04/2022

דרוש/ה טכנאי/ת מעבדה למו\"פ מדבר וים המלח

16/01/2022