פרטי הפונה

קריטריון הזכאות לפיו מבוקש הסיוע * שדה חובה

סיבת הפנייה * שדה חובה

יש לצרף מסמכים ואסמכתאות להוכחת המצב המתואר לעיל (ללא מסמכים מצורפים טופס הבקשה לא יטופל).

תלושי שכר, תדפיסי עובר ושב וכד של של שלושת החודשים האחרונים
במידה ומקבלים קצבה כלשהי מביטוח לאומי יש לצרף דוח מביטוח לאומי, 

לעצמאים: דיווח מע"מ 3 חודשים אחרונים
לעוסק פטור: אסמכתאות על ירידה בהכנסה ביטול הזמנות, השוואה לשנה קודמת וכד 

 

פירוט הסיוע המבוקש

סכום הסיוע המקסימלי למשפחה:5300 ש"ח

הסיוע יינתן רק בצירוף אסמכתא על הוצאה ששולמה או נדרש לשלם (לצרף:חשבונית או קבלה)

הפונה מקבל / אינו מקבל סיוע מגוף אחר לצורך נשוא בקשה זו * שדה חובה

הפונה מטופל / אינו מטופל על ידי גורמי הרווחה * שדה חובה

הצהרת הפונה:

בהגשת בקשה זו הנני מצהיר בזאת:

  1. כל הפרטים הרשומים מעלה נכונים ועדכניים, נכון למועד הגשת בקשת הסיוע. הנני מתחייב להודיע למחלקה לשירותים חברתיים במועצה על כל שינוי שיחול בפרטים שנמסרו לעיל.
  2. ידוע לי כי בקשה זו תידון על ידי ועדת החריגים במועצה ביחד עם בקשות נוספות, וכי ההחלטה בדבר מתן הסיוע נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

Browser not supported