1
פרטי הצריכה
2
הצהרה

להכרה בנזילה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. חשבונית משרברב מוסמך המעיד על תיקון הנזילה ומיקומה המדויק.
  2. קריאת מונה עדכנית ליום דיווח הנזילה. 
     

 

מצהיר בזה כי הייתה נזילה בנכס שברשותי וכי הצריכה החורגת מהצריכה הרגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה. 

מצורפות אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה בנכס.

לאור האמור לעיל, אבקש לקבל הקלה בגין הצריכה החריגה הנובעת מנזילה.

Browser not supported