1
פרטי הצרכן והנכס בגינם מוגשת הבקשה:
2
פרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים:
3
הצהרה והתחייבות

*פרטי הנכס כפי שמופיעים בחשבון התקופתי.

מבקש לערוך בירור של חיוב בעד צריכת המים הפרטית

בשל צריכה חריגה מאוד שנמדדה במד המים המשויך/גינה . 

*צריכה חריגה מאוד היא כמות המים שנמדדה במד המים, השווה או עולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה  במד המים, ובלבד שלא תפחת מ-30 מטרים מעוקבים לחודש במד המים משויך ובמד מים ראשי בנכס-ממכפלת 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס

תקופת החיוב שלגביה מוגשת הבקשה:

בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות בהן מד המים נקרא:

*יש למלא כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (למשל במקרה שבו הצרכן לא היה רשום בספרי המועצה כמקבל שירותי מים בנכס, הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות שמנה וכיוצא באלה),יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה 

אני מצהיר ומתחייב בזה כי:

1. לא ידועה לי כל סיבה לצריכה חריגה מאוד.

2. * שדה חובה

3. אאפשר לנציג מטעמכם לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה מאוד ככל הנדרש.

*אישור, יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, נועד הבדיקה ופירוט הבדיקות בערך

Browser not supported