להורדת הטופס לחץ כאן

 

1
פרטים אישיים של המועמד
2
פרטי המשרה
3
פרטים על השכלה
4
פרטי שירות סדיר בצה"ל
5
פרטי קורסים השתלמויות ותעסוקה
מין * שדה חובה
מצב משפחתי * שדה חובה
 
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי * שדה חובה
 
אופן הגעה למודעה * שדה חובה
השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה
השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה
השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

ידיעת שפות - עברית, אנגלית,ערבית וכו' - שליטה מלאה/חלקית

ידיעת שפות * שדה חובה
שפה קריאהכתיבהדיבור
 
שירות סדיר בצה"ל * שדה חובה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס מועדו נערך מטעם תעודת גמר
פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית ,כולל במועצה) * שדה חובה
שם מקום העבודה כתובת מקום העבודה תקופת עבודה(בשנים) תפקיד השכר שהתקבל לאחרונה/דרגה סיבת הפסקת העבודה
אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי * שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון
קרובי משפחה במועצה
שם פרטי ומשפחה יחס קרבה היחידה התפקיד
ציפיות בנושא השכר (ברוטו) * שדה חובה
השכר כיום: השכר המבוקש: הערות:
אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל ומצהיר כי הפרטים ,שמסרתי בטופס זה ,נכונים.
Browser not supported