להורדת הטופס לחץ כאן

 

1
פרטים אישיים של המועמד
2
פרטי המשרה
3
פרטים על השכלה
4
פרטי שירות סדיר בצה"ל
5
פרטי קורסים השתלמויות ותעסוקה
מין (חובה) שדה חובה
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
 
הרשעה בבית משפט אזרחי/צבאי
נפתח תיק בבימ"ש אזרחי/צבאי (חובה) שדה חובה
 
אופן הגעה למודעה (חובה) שדה חובה
השכלה יסודית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה
השכלה תיכונית
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה
השכלה גבוהה
שם בית הספרשם היישוב של בית הספרמס שנות הלימודשנת סיוםהמקצוע העיקריהתואר או התעודה

ידיעת שפות - עברית, אנגלית,ערבית וכו' - שליטה מלאה/חלקית

ידיעת שפות (חובה) שדה חובה
שפה קריאהכתיבהדיבור
 
שירות סדיר בצה"ל (חובה) שדה חובה

 

פרטי קורסים והשתלמויות
שם הקורס/השתלמות משך הקורס מועדו נערך מטעם תעודת גמר
פרטי תעסוקה נוכחית וקודמת (התחל מהתעסוקה האחרונה – הנוכחית ,כולל במועצה) (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה כתובת מקום העבודה תקופת עבודה(בשנים) תפקיד השכר שהתקבל לאחרונה/דרגה סיבת הפסקת העבודה
אנשים המכירים אותי ויכולים להמליץ עלי (חובה) שדה חובה
שם מקום העבודה תפקיד טלפון
קרובי משפחה במועצה
שם פרטי ומשפחה יחס קרבה היחידה התפקיד
ציפיות בנושא השכר (ברוטו) (חובה) שדה חובה
השכר כיום: השכר המבוקש: הערות:
אני מציע בזה את מועמדותי למשרה הפנויה הנ"ל ומצהיר כי הפרטים ,שמסרתי בטופס זה ,נכונים.
Browser not supported