להורדת הטופס לחץ כאן

 

הנדון: בקשה לקבלת מידע

סימוכין: חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ותקנותיו

1
סוג המידע המבוקש
2
פרטים
3
פרטי המידע
4
התחייבות

לכבוד: הגב' סיגלית שקד

הממונה על חוק חופש המידע

סוג המידע המבוקש * שדה חובה

האם את/ה מייצג אדם או גוף אחר? * שדה חובה
 
 

מבקש לקבל מידע במסגרת חוק חופש המידע

שם הממונה: גב' סיגלית שקד

דוא"ל: sigalit@ma-tamar.co.il

טלפון: 08-6688823

הסברים לאופן הגבייה:

  1. אגרת בקשה  - (למעט מידע על המבקש עצמו), תשולם עם הגשת הבקשה  (20 ₪) (נכון ל-1/4/14).
  2. אגרת טיפול - לפי 30 ₪  לכל שעת עבודה לאיתור המידע, מיונו או טיפול אחר, החל בשעה השלישית. (חיוב עבור מידע על המבקש עצמו - החל מהשעה החמישית).
  3. אגרת הפקה - הפקת מידע בכתב - לפי 0.2 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או – 2.5 ₪  לדיסקט מחשב שנמסר. היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם - ישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע.

את האגרה ניתן לשלם:

  1. הפקדה לחשבון: בנק לאומי סניף 921 מספר חשבון 695700/25  לפקודת המועצה האזורית תמר.
  2. משלוח המחאה בדואר לפי הכתובת : מועצה אזורית תמר, נווה זוהר, ד.נ. ים המלח 86910, לידי הממונה על חוק חופש המידע.
    את האישור הפקדה, תוך ציון נושא הבקשה לשלוח אלינו בפקס 6688923 -08 או בדוא"ל sigalit@ma-tamar.co.il,או לצרף כאן בשדה המיועד לכך:

עם קבלת התשלום יחל הטיפול בבקשתך.

א. הריני מתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, במידה ושיעורן יגיע עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח.

ב. ידוע לי כי אם במהלך הפעולות הכרוכות באיתור המידע יהיה לך יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשתי יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 ש"ח, תהא רשאי לדרוש ממני להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

ג. ידוע לי כי לאחר שהודעת לי שעלות הטיפול תהיה בהיקף מעל 150 ש"ח, לא תמשיך בטיפול בבקשה עד שאודיע לך על הסכמתי לשאת בעלות המשוערת ואפקיד את הסכומים או אמציא את הערובות, לפי הנדרש.

ד. ידוע לי כי גם אם בקשתי תיענה בשלילה או תיענה חלקית או בשינויים, לא אהיה זכאי להחזר אגרת הבקשה.

ולראייה באתי על החתום:

Browser not supported