בהתאם לפקודת המועצות המקומיות (סעיף 13 ה') חלה חובה על מועצות אזוריות למנות מבקר פנים ולהקים ועדה לענייני ביקורת. בהתאם לכך, מבקר הפנים המועצה הינו תפקיד סטטוטורי – תפקיד המחויב באיוש על פי חוק ואשר סמכויותיו, תפקידיו ותחומי אחריותו נקבעו בחוק.

אחד העקרונות המרכזיים בעבודתו של מבקר המועצה הינו עצמאותו והיעדר התלות בעבודתו. עקרון יסודי ומהותי זה בעבודת מבקר המועצה בא לביטוי, בין היתר, בהוראות החוק לגבי סדרי עבודתו - המבקר קובע ומגדיר את תכנית העבודה השנתית, את נושאי הביקורת לתקופת הביקורת ואת היקף הביקורת בכל תחום ובהתאם לכך, קובע את הדרכים לביצוע הביקורת. נושאי הביקורת נקבעים גם על פי דרישת ראש המועצה לבדיקת נושא פלוני ו/או על פי המלצות ועדת הביקורת. אחת לשנה מגיש מבקר המועצה לראש המועצה הצעת תקציב, במסגרת דיוני התקציב השנתיים דנה המועצה בהצעת התקציב של המבקר כפי שהוגשה על ידו.

סמכות המבקר חלה על כלל חברי המועצה, לרבות העומד בראשה וסגניו, על כלל עובדי המועצה, גופי הסמך המתוקצבים שלה, הוועדים המקומיים וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

לצורך ביצוע תפקידו, מוזמן המבקר ורשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף מבוקר במועצה.

מעבר לקיום הוראות החוק מהווה הביקורת הפנימית כלי ניהולי ממדרגה ראשונה להגברת היעילות (efficiency) והמועילות (effectiveness) בעבודת הנהלת המועצה ומנוף מרכזי למצוינות בעבודתה.

התייחסות ראויה לממצאי הביקורת ולהמלצותיה, מסייעת להתייעלות ולשיפור פעולות המועצה למען תושביה, העסקים, המפעלים והמלונות בתחומה תוך הטמעת תקני החיסכון, החוקיות והסדירות, היעילות, האפקטיביות וטוהר המידות, בפעולות המועצה ועובדיה.

תפקידי מבקר המועצה

1. ביצוע ביקורת במועצה ובגופים קשורים אליה.

2. לבדוק אם פעולות המועצה עובדיה וגופי סמך של המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל במועצה, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

4. בדיקת הנהלת החשבונות, דרכי החזקת כספי הרשות, אופן שמירת הרכוש ואחזקתו.

5. ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים שנמצאו בדו"חות הביקורת הקודמים.

דוח המבקר

אחת לשנה מגיש המבקר לראש המועצה דוח על ממצאי הביקורת אותה ערך. העתק של הדוח מועבר, בעת הגשת הדוח, אל ועדת הביקורת של המועצה. בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הדוח מגיש ראש המועצה לוועדת הביקורת את הערותיו לדוח וכן, מגיש למועצה העתק של הדוח בצירוף הערותיו עליו. ועדת הביקורת עורכת דיון בדוח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ומגישה למועצה את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שקיבלה את התייחסות ראש המועצה אל הדוח. לעיתים, ככל שעולה הצורך בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הביקורת היא מזמנת לדיוניה נושאי משרה במועצה ו/או בגופיה המבוקרים על מנת לאפשר להם להגיב על דברים שנאמרו בדוח. בתוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה מקיימת המועצה דיון מיוחד בהם ומחליטה בדבר אישור ההצעות.

הדוח כולל מעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון הליקויים משנים קודמות וכן מעקב אחר מצב תיקון הליקויים בדוח מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר המועצה. המעקב מהווה חלק מובנה בתהליך העבודה ומשמש כלי להערכת אפקטיביות הביקורת.

המעקב נועד להבטיח, כי תחומי הפעילות אשר התגלו בהן חריגות מהנורמות המחייבות יתוקנו וינקטו הצעדים הנדרשים על מנת למנוע את הישנותם. נתוני המעקב מספקים מידע על ביצוע המלצות הביקורת ותיקון הליקויים. אין ספק כי יש לראות בביקורת כלי התורם להתייעלות המערכות ואיכות השירות.

לדוח מבקר המועצה קיים מאפיין פומביות בכך, שהחל ממועד הנחת הדוח על שולחן המועצה, הוא הופך לפומבי ובעקבות כך מתאפשר קיום דיון ציבורי בממצאי הדוח על פעולות המועצה והגופים המבוקרים. הדוח מפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

 

בכבוד רב,

   רן שלום אורפני, רו"ח

 מבקר המועצה וממונה פניות הציבור