להורדת הטופס לחץ כאן

 

רקע כללי

תעריפי מים וביוב נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, ומפורסמים באתר רשות המים il.gov.water.www. תעריף מים לצריכה ביתית מורכב כדלקמן: תעריף נמוך (א') לכמות מוכרת ותעריף גבוה (ב') לכמות שמעל הכמות המוכרת. התעריף הנמוך חל על כמות של 1.3 מ"ק מים נצרכים לחודש, המוכפל במספר הנפשות המוכר ביחידת דיור בתקופת החשבון. התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיוק בתקופת החשבון. תעריף מים לצריכה אחרת: עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף גבוה לכל כמות צריכה בתקופת החשבון. תעריף ביוב ישולם בנוסף לתעריפי המים.

הסבר מילוי הטופס

יש למלא את כל הפרטים ולצרף צילומי תעודת זהות וספח. מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות )למטרת מגורים( ביחידת דיור אחת. את הדיווח לעניין מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור יש להעביר למחלקת הגביה על גבי טופס זה, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, וכן: 1 .הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס; 2 .תצלום ספחי תעודת זהות של 2 או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם אוכלוסין, התשכ"ה-1691 - של כל אחד מהמתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם; 3 .לגבי ילדים שטרם מלאו להם 11 שנים, יש לצרף תצלום ספר ת.ז. או תמצית מרשן של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים. ללא דיווח הצרכן כאמור או דיווח על מספר של שתי נפשות ומטה, יהיה מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור- שתי )2 )נפשות בלבד. לידיעתכם, הצהרה חסרה תחשב כ לא נמסרה! 

מופיע על גבי חשבון המים


הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים דלעיל נכונים.

Browser not supported