להורדת הטופס לחץ כאן

 

אנו החתומים מטה

בזאת כי בננו/בתנו, 

ונכון למועד חתימתנו על הצהרה זו.

אנו מתחייבים, ביחד ולחוד, להודיע לרשות המקומית על כל שינוי במקום המגורים של בננו/בתנו. הרינו מצהירים, כי ידוע לנו שהצהרה זו ניתנת עבור אישור הרשות המקומית לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, הפרטים שמסרנו לעיל הינם נכונים ומלאים וכי ידוע לנו שנהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק בגין מסירת הצהרה כוזבת.

Browser not supported

Browser not supported