שילוט

  1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לתמר (שילוט), תשס"ט – 2009 , לרבות פרסום שילוט רק לאחר הגשת בקשה וקבלת רישיון לכך מאת ראש המועצה ותשלום כל האגרות הקבועות בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור.
  2.  בעל העסק יעמוד בכל העקרונות והדרישות המופיעות במסמך "הנחיות המועצה המקומית תמר"   לרבות אך לא רק:
  3. שלטי פרסום יפרסמו את העסק ולא את מוצריו.
  4. רשתות מסחריות תוכלנה להשתמש בצבעים ובסמל המסחרי, קרי, לוגו וכל סימן אחר המאפיין את שפת הפרסום האוניברסאלית של הרשת.
  5. שילוט חיצוני יתייחס לגיאומטריה של הבניין ולא יבלוט מעל קו הרקיע של הבניין ומחזיתות הצד.
  6. במרכז מסחרי יוגדר פורמט/מידה אחידים לכל השלטים. המידה תיגזר מהחלוקה הנובעת מחלוקות הבניין.
  7. בתוך מרכז מסחרי השלט ימוקם מעל העסק ובשום מקרה לא על חלון הראווה.