תברואה-פסולת

 1. בעל עסק יפריד את  הפסולת הנוצרת בעסקו לאפשרויות הבאות:
  1. פסולת אריזות- חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ,  למעט אריזות זכוכית.
  2. פסולת מעורבת -   כל פסולת שאינה פסולת אריזות.
 2. בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת בעסקו – עד לפינויה הסופי - בכלי האצירה שירכשו על ידי בעל העסק, ויוצבו בעסק כך שיקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק ובאופן שלא יהווה מפגע בהתאם לקבוע בחוק עזר לתמר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי), התשע"ד – 2013.
 3. בעל העסק יעביר את כל סוג פסולת כאמור, לכלי אצירה המיועד לאותו סוג פסולת, כפי שקבעה הרשות (פח ירוק -  פסולת מעורבת, פח כתום – פסולת אריזות) או שיפנה כל סוג פסולת, כאמור בסעיף 4.1, באופן עצמאי לקבלנים מורשים על ידי המועצה ולאתר מאושר על פי חוק, רק לאחר שקבל לכך את אישור המועצה.
 4. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יעביר את הקרטונים לכלי אצירה ייעודי - קרטוניה, כפי שקבעה הרשות או יפנה את הקרטונים באופן עצמאי לקבלן מורשה.
 5. בעל עסק כאמור, יעביר למחלקת רישוי עסקים, לא יאוחר מה-10 בכל חודש, אישורים מהקבלן המפנה ודוח כמויות חודשי.
 6. עסק המייצר כמות גדולה של קרטון (כמות קרטון חודשית העולה על 8 קוב), יידרש לרכוש על חשבונו  ולהפעיל  מכבש קרטונים ולפנות  את פסולת הקרטונים בהתאם להוראות כל דין. בעל עסק כאמור, יעביר למחלקת רישוי עסקים, לא יאוחר מה-10 בכל חודש, אישורים מהקבלן המפנה ודוח כמויות חודשי.
 7. פסולת סוללות משומשות תועבר למחלקת תברואה במועצה.
 8. פסולת אריזות זכוכית תועבר לפח סגול שיוצב על ידי המועצה.
 9. פסולת נייר תועבר לפח כחול שיוצב על ידי המועצה.
 10. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה ובהתאם לכל דין.
 11. מובהר בזאת כי המועצה רשאית להוסיף דרישות בעניין תברואה ופסולת ככל שהדבר נדרש על פי דין.