קבוצה מס' 9 – שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

9.1 א

כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

מותר באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת, באזור מסחר ובאזור תיירות.

9.1 ב

מטווח ירי

 

פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על פי חוק בלבד.
בעל העסק יתקין  מיגונים אקוסטיים, כך שיעמוד בערכי הסף הנדרשים בחוקים ובתקנות.

מותר באזור תעשייה לא מזהמת.

באזור מסחר יותר רק מטווח סגור.

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת ייצורם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

9.4

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

 

מותר בכל האזורים.