קבוצה מס' 8 – רכב ותעבורה

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

לא יתאפשר אחסון גרוטאות רכב בשטח העסק, מעבר ל-24 שעות.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

מקום המשמש לניהול העסק מותר גם באזור מסחר.

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

 

לא יופעל  מנוע של אוטובוס או רכב הסעה בזמן חניה עד העלאת נוסעים  אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו . על אף האמור  מותר להפעיל מנוע  בזמן חניה למשך 10 דקות  לפני העלאת נוסעים לאוטובוס/רכב הסעה או במקומות  שאינם בתוך שטחים  בנויים או מאוכלסים  ושאינם בקטעי דרך בנויים לצדם.

מותר באזור תעשייה לא מזהמת, באזור מסחר ובאזור תיירות.

מקום המשמש לניהול העסק ושליטה בו  - מותר גם באזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי.

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

בהתאם לתב"ע ספציפית.

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

ייצורם - מותר רק באזור תעשייה כללית .

תיקונם ושיפוצם  -יתאפשר גם במנחת קיים או עתידי.

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

מותר באזור מסחר, באזור תיירות ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

8.6 ב

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

 

פעילות העסק תכלול חניית כלי רכב  בלבד.

בעל העסק יבטיח כי לא תתקיימנה  בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון רחיצה , סיכה ותדלוק.

שטח העסק יהיה סלול באופן שיבטיח כי נסיעת כלי  הרכב לא תגרום לאבק

בעל העסק יבטיח כי לא יכנסו לשטח העסק כלי רכב  הנושאים חומר מסוכן כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים

מותר בכל האזורים למעט באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי ובאזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

8.6 ג

רחיצת  כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים

 

 

בעסק תופעל מערכת  להשבת מי שטיפת רכבים  אשר תותאם להיקף השטיפה בעסק. מי שטיפת רכבים ומשטחים  מהעסק ינוקזו אל מערכת מחזור. בעל עסק יכול ויקבל פטור להקמת מערכת מחזור כאמור רק במידה ויקבל אישור רשות המים כמפורט בתקנות המים שטיפת כלי רכב.

פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת המכוניות בלבד. לא תהיה  גלישת שפכים ו/או תשטיפים מהעסק אל מחוץ למשטחי השטיפה  ,לרבות  לקרקע או לרשות הציבור. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח מניעת הגלישה כאמור לעיל, לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת הקליטה של מערכת מחזור השפכים.

משטחי רחיצת המכוניות יצופו בבטון או בחומר אחר אטום לחלחול נוזלים וינוקזו באמצעות תעלות ניקוז אל מערכת מחזור מי שטיפה.

בעסק מצוי בסמיכות למוסך או לתחנת תדלוק תבוצע הפרדה מלאה של מי השטיפה באופן שתימנע כניסתם למפריד דלק/שמן.

 

מותר באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת ובאזור מסחר וכן כחלק ממתחם תחנת דלק.

 

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

פעילות העסק תכלול חניית כלי רכב בלבד.

בעל העסק יבטיח כי לא תתקיימנה בשטח העסק פעולות אחזקה של כלי רכב כגון רחיצה, סיכה ותדלוק.

שטח העסק יהיה סלול באופן שיבטיח כי נסיעת כלי  הרכב לא תגרום לאבק.

בעל העסק יבטיח כי לא יכנסו לשטח העסק כלי רכב  הנושאים חומר מסוכן כהגדרתו בחוק חומרים מסוכנים.

מותר בכל האזורים למעט באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי ובאזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

8.7 א

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים מכירתם, אחסונם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

8.7 ב

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים פירוקם מהרכב

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

8.8 א

כלי שיט השכרתם, אחסונם

 

רק בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.8 ג

מעגנה

 

רק בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.8 ד

כלי שיט - ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

מותר רק באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

8.9 ב

חשמלאות

 

מותר באזור תעשייה כללית.

8.9 ד

תיקון תקרים

 

 

 

הצמיגים המשומשים יאוחסנו בשטח העסק, עד למועד פינויים, באחת מהדרכים הבאות:

א. קירוי אזור אחסון הצמיגים

ב. כיסוי הצמיגים

ג. אחסון צמיגים מקוצצים בלבד באופן שתמנע הצטברות מים בהם.

העסק יאחסן צמיגים משומשים כאמור לעיל  בכמות שלא תעלה על 150 צמיגים.

 

בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי צמיגים המעידים על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל יעד. הקבלות והאישורים ישמרו בעסק למשך פרק זמן של לפחות שנתיים מיום פינויים. הקבלות יוצגו בפני היחידה הסביבתית/המועצה ע"פ דרישתן.

מותר בתחנות דלק, באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

8.9 ו

טיפול אחר ברכב

 

 

8.11

רכבל

 

רק בהתאם לתב"ע ייעודית.

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

רק באזור תעשייה כללית.