קבוצה מס' 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החל

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

 

לצורך פריט זה תמלחת היא:  מי ים המלח , מי שטיפת מסנני חול המשמשים לסינון מי ים המלח, מי בריכות גופרית, מים משיקוע בוץ בספא, מי ריענון מחליף יונים וכן כל זרם אחר שיאושר על ידי אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה להזרמה לים.

לא תוזרם תמלחת למערכת הביוב הציבורי. התמלחת תוזרם לים המלח בכפוף לקבלת היתר הזרמה לים מאת המשרד להגנת הסביבה ועמידה בתנאיו או לכל יעד אחר מאושר על פי כל דין לקליטתה.

בעסק יהיו שתי מערכות נפרדות ומנותקות זו מזו לתמלחת ולשפכים באופן שבו ימנע מגע בין הזרמים ותהיה הפרדת תשתיות מוחלטת לרבות : צנרת, תעלות מכלים  ובורות איגום ושאיבה.

במוצא המלון לביוב הציבורי תותקן בקרה רציפה אחר רמת מליחות השפכים אשר תעביר התראה ע"י מסרון (SMS) לבעל העסק ולרשות המקומית  בכל עת בה תהיה חריגה מעל 2500 מיקרוסימנס , או ערך אחר כפי שיקבע על ידי הרשות המקומית.

מוצקים משיקוע בוצת ספא  יפונו לאתר סילוק מורשה על פי כל דין  בתדירות שתמנע גלישתם לסביבה או לצנרת.

בעל העסק יהיה אחראי לפינוי בוצת ספא כאמור עד  לאתר הסילוק.

קבלות על פינוי  התכולה ישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה/היחידה הסביבתית לפי דרישתן.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, במקרים בהם יש תלונות על מטרדי רעש, יבצע העסק סקר רעש ויפעל על פי המלצות הסקר בתיאום עם היחידה הסביבתית.

שפכים שמקורם במדיחי כלים יופנו ישירות לביוב העירוני ללא מעבר דרך מפריד שמנים.

פתחי אוורור של חדרים בהם יאוחסנו חומרים מסוכנים יופנו לאזורים בהם אין שהייה קבועה של אנשים.

בעל העסק יידרש  לבצע תכנית תמרור, שאושרה על ידי רשות תמרור (מקומית או מרכזית), בתחום המגרש.

מותר באזור תיירות ובאזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.

 

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

מותר באזור תיירות ובאזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי.

7.1 ג

בית אבות -

 

 

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

 

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 

העסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961  וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, ייתכן ובעל עסק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר. תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה. בעל עסק שנדרש להתקין מערכת כאמור יתחזק את המערכת באופן שיבטיח פעילותה התקינה בהתאם להוראות היצרן .

 

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

בעל העסק יבצע כתנאי לקבלת רישיון עסק  או חידושו (אלא אם קיבל פטור מאת היחידה הסביבתית), אפיון אנליזות ומאזן זרמים לכל הבריכות אשר בתחומו, לרבות זרמים  שמקורם משטיפות מסנני הבריכות, רענון מי בריכות , ריקון בריכות וכדומה. הסקר יתבסס על אנליזות וספיקות העדכניות ביותר הסקר יועבר ליחידה הסביבתית ולמועצה.

העסק יפנה את הזרמים לאחת מהאפשרויות הבאות:

 • לים על פי היתר הזרמה לים בתוקף ,הזרמים המותרים בו ותנאיו, לרבות טיפול בחומר אורגני ודטרגנטים לרמות המותרות להזרמה.
 • לביוב הציבורי  לאחר טיפול קדם באופן שלא יחרוג  מערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי
  מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .
 • פתרון אחר באישור היחידה הסביבתית.

בעל עסק של בריכה בתחומי היישובים, לא יציב רמקולים להשמעת מוזיקה, באופן שייגרם מטרד רעש בשטח שמחוץ לבריכה וללא היתר.

כללי:

בעל עסק יחזיק בהיתר רעלים בר תוקף וימלא אחר כל תנאיו.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה והיחידה הסביבתית ע"פ דרישתן.

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי,  יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

פתחי אוורור של המבנים בהם מאוחסן חומ"ס לא יופנו למקומות בהם יש התקהלות ציבורית.

מותר באזור תיירות ובאזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

 

 

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

 

העסק יפנה את הזרמים לאחת מהאפשרויות הבאות:

 • לים על פי היתר הזרמה לים בתוקף ,הזרמים המותרים בו ותנאיו, לרבות טיפול בחומר אורגני ודטרגנטים לרמות המותרות להזרמה.
 • לביוב הציבורי  לאחר טיפול קדם באופן שלא יחרוג  מערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי
  מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .
 • פתרון אחר באישור היח"ס.

בעל עסק של בריכה בתחומי היישובים, לא יציב רמקולים להשמעת מוזיקה, באופן שייגרם מטרד רעש בשטח שמחוץ לבריכה.

כללי:

בעל עסק יחזיק בהיתר רעלים בר תוקף וימלא אחר כל תנאיו.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני היחידה הסביבתית על פי דרישתן .

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי,  יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

פתחי אוורור של המבנים בהם מאוחסן חומ"ס לא יופנו למקומות בהם יש התקהלות ציבורית.

מותר באזור תיירות ובאזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי.

 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)
 

 

 

העסק יפנה את הזרמים לאחת מהאפשרויות הבאות:

 • לים על פי היתר הזרמה לים בתוקף ,הזרמים המותרים בו ותנאיו, לרבות טיפול בחומר אורגני ודטרגנטים לרמות המותרות להזרמה.
 • לביוב הציבורי  לאחר טיפול קדם באופן שלא יחרוג  מערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי
  מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד –  2014 .
 • פתרון אחר באישור היחידה הסביבתית.

כללי:

בעל עסק יחזיק בהיתר רעלים בר תוקף וימלא אחר כל תנאיו.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני היחידה הסביבתית על פי דרישתן.

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי,  יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

פתחי אוורור של המבנים בהם מאוחסן חומ"ס לא יופנו למקומות בהם יש התקהלות ציבורית.

מותר באזור מסחר, באזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי, באזור תיירות ובאזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.

 

 

7.4 ד

מקווה
 

 

 

הפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל, אמצעים סולאריים או גז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.
גז יסופק ע"י חברות מורשות בלבד ויאוחסן במכלים תת קרקעיים. מערכות הגז יתוחזקו באופן תקופתי ע"י חברות מורשות ובהתאם לדרישות מנהל הגז.

 

מותר באזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי ובאזור תיירות .

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

 

 

בעל העסק יפריד את זרם התמלחת (במידה וקיים) ויפנה  זרם זה  לים, בכפוף לקיום  היתר הזרמה ובהתאם לתנאיו או על פי דרך אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.

תמלחת לעניין סעיף זה - שפכים נוזליים שמקורם במי ים המלח כמו: מי שטיפת מסנני חול (המשמשים לסינון מי ים המלח), מי בריכות גופרית, מים משיקוע בוץ בספא ומי ריענון מחליף יונים.

 

מותר באזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי ובאזור תיירות .

7.5

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

ד. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

מותר באזור מסחר ובאזור תיירות.

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

 

מותר באזור תיירות ובאזור מסחר.

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 

 

 

 

מותר רק באזור תיירות.

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

 

 

7.7 ג

קרקס

 

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בקרקס ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה.

על פי היתר פרטני מאת המועצה.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

מותר באזור תיירות, באזור מסחר וביישובים באזורים המיועדים למבני ציבור.

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר


 בעל העסק אשר מפעיל דוכני מזון יאפשר הפרדת פסולות הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה.

מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה על ידי הרשות.
 

 

7.7 ו

דיסקוטק

 

 

 

דיסקוטק ימוקם אך ורק במבנים סגורים ומקורים. המרחב להשמעת המוזיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל הפנימי של מבנה העסק בלבד וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ  הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה. בעל העסק יתכן ויידרש להגיש ליחידה הסביבתית  חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח ע"י מדידות ו/או הערכות מקצועיות (במידה ומקור הרעש אינו קיים בפועל) כי  מקורות הרעש בעסק ובכלל זה  מערכות הגברה, מיזוג, אוורור וכד' אינן יוצרות חריגה מתקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר התש"ן 1990. הסקר יבוצע על פי תכנית שתאושר ע"י היחידה הסביבתית. היחידה הסביבתית  רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחתת הרעש לרמות הנדרשות בחוק בהתאם לממצאי הסקר ולפי שיקול דעתה.


מותר באזור מסחר, באזור תיירות, באזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי למעט בשטח מגורים ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע


 

מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה על ידי הרשות.
 

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים


 

 

 

 

מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה על ידי הרשות.
 

7.7 י

יריד מזון

 

 

בעל העסק אשר מפעיל דוכני מזון ביריד יאפשר הפרדת פסולות שמקורן ביריד ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה .

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה על ידי הרשות.
 

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

מותר באזור תיירות, באזור מסחר וביישובים באזורים המיועדים למבני ציבור.

7.8 א

קייטנה

בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בפעילות הקייטנה ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה, שייקבעו בהתאם לגודל הקייטנה, הפעילויות המתבצעות בה ולמספר המשתתפים.
בעל העסק יפעיל את הקייטנה רק לאחר שהציג למועצה תכנית בטיחות שנערכה ואושרה על ידי יועץ בטיחות.

מותר באזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי, באזור תיירות, באזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע,  באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי ובמבניי ציבור.

7.8 ב

מחנה נוער

 

 

בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בפעילות המחנה ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה, שייקבעו בהתאם לגודל מחנה הנוער, הפעילויות המתבצעות בו ולמספר המשתתפים.
בעל העסק יפעיל את המחנה רק לאחר שהציג למועצה תכנית בטיחות שנערכה ואושרה על ידי יועץ בטיחות.


 

מותר באזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי, באזור תיירות, באזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע,  באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי ובמבניי ציבור.

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הפליטה לביוב הנדרשים כללי תאגידי מים וביוב( שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014.pdf.pdf.

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.

השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית לפי דרישתן.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך כשנתיים.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל "( קישור). תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6 – ווטרינריה.

בעל העסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 . בעל העסק יגיש לאישור היחידה הסביבתית  דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
עסק המייצר כמות גדולה של קרטון (כמות קרטון חודשית העולה על 8 קוב), יידרש לרכוש על חשבונו  ולהפעיל  מכבש קרטונים ולפנות  את פסולת הקרטונים בהתאם להוראות כל דין.
בעל עסק כאמור, במידה ויידרש, יעביר למחלקת רישוי עסקים דוח כמויות חודשי ואישורים מהקבלן המפנה קרטון. העסק לא  יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל  הנמצא בקרבתו.

מותר באזור תיירות, באזור מסחר ובאזור תעשייה לא מזהמת.

7.10 א

מתקני שעשועים

 

 

 

מותר באזור תיירות, באזור מסחר, באזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי, באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

7.10 ב

לונה פארק

 

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.

בעל עסק  יאפשר הפרדת פסולות שמקורן בלונה פארק  ע"י הצבת פחים נפרדים לפסולות שונות בהתאם לדרישות המועצה.

מותר באזור מסחר, באזור תיירות, באזור תעשייה לא מזהמת ובכפוף למדיניות מרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה.