קבוצה מס' 6 – מסחר ושונות

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019

הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החל

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה,

 

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

מותר רק באזור מסחר ובאזור תיירות.

חנויות מפעל מותרות גם באזורי תעשייה כללית ואזור תעשייה לא מזהמת.

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים
 

בעל העסק יתקין עמדת דיגום שפכים במוצא המכבסה לפני התחברות לקו הביוב הכללי.

במקרה של חריגה מערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 , יבצע בעל העסק שינויים בהרכב חומרי הכביסה, על פי הנחיות היחידה הסביבתית, כך שלא יחרוג מערכי הפליטה האמורים.

מותר באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת ובאזור תיירות.

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

 

מותר באזור מסחר ובאזור תיירות.

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים- מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר.


 

בעל העסק יישם הנחיות לטיפול במזיקים לרבות ניטור והדברה שיטתיים ויפעל לסילוק כל מזיק הנמצא בשטחו. העתקי אישורי הדברה יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה/היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן.

  •  

העסק לא יוקם במרחק קטן מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע ע"י מפעל הנמצא בקרבתו.

מותר באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילת ובאזור תעשייה לא מזהמת למעט באזור תעשייה נווה זוהר.

 

6.8 א

ניהול קניון

 

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק.

זאת בנוסף וללא קשר למפרידים הקיימים במוצא כל עסק שבתוך הקניון – במידה ונדרש לכך בתנאי הרישיון שלו).
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף המופיעים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית ערד לפי דרישתן.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.
בעל העסק ירכוש ויפעיל דחסן קרטון.

קניון חדש שנבנה לאחר פרסום מפרט זה ירכוש ויפעיל מכבש לפסולת מעורבת שיוצב בחדר אשפה ייעודי מקורה וממוזג.

מותר באזור מסחר ובאזור תיירות.

 

6.9 א

רוכלות מזון

 

 

 

בכפוף לאמור בסעיף 8 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

 

בכפוף לאמור בסעיף 8 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

6.9 ג

רוכלות אחרת

 

 

 

בכפוף לאמור בסעיף 8 בפרק "דרישות כלליות מעסקים"

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

 

 

 

מותר רק באזור תיירות.

 

 

 

6.13

אולפן הקלטות אודיו

 

על פי דרישת היחידה הסביבתית, במקרים בהם יש תלונות על מטרדי רעש, יבצע העסק סקר רעש ויפעל על פי המלצות הסקר בתיאום עם היחידה הסביבתית.

 

6.14

מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

מותר באזור מסחר ובאזור תיירות.