קבוצה מס' 5 – מים ופסולת

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

1.1

בית מרקחת

 

 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי חוק.
יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.

מותר רק באזור מסחר ובאזור תיירות ובהתאם לתב"ע ייעודית.

1.2 א

ייצור תמרוקים

 

 

תמלחות שמקורן מים המלח או מי שטיפת מיקסרים של בוץ יושבו לתהליך או יוטלו לים המלח על פי היתר הזרמה לים של המשרד להגנת הסביבה. בוצה מלוחה מייצור בוץ ים המלח  תושב ליצור או תפונה ליעד פינוי מורשה לקליטתה שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

במידה ובעסק קיימת עמדה לתדלוק מלגזות יש להגיש בקשה לרישיון עסק על פי פריט 2.2 א בצו רישוי עסקים, בנוסף על הרישיון לפריט עיסוק 1.2 ב'.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.
 

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

האחסון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד ובאופן שתימנע יצירת מטרדי ריח.

-פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים לבור עיוור ובאופן שאינו מאפשר ניקוז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.

שפך תכשירים ותכשירים  שפג תוקפם יפונו לאתר מאושר על פי חוק. אישורי קליטה באתר ישמרו למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית ערד על פי דרישתן.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת. 

 

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם

פסולת רפואית תפונה לאתר המורשה על פי כל דין לקליטתה.

מותר באזור מסחר, באזור תיירות, באזור תעשייה לא מזהמת או באזור אחר לפי תב"ע ייעודית.

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

 

 

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה

 

חניית רכבים אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים ואזורי מלונאות ואירוח, באופן שלא יגרמו מטרדי ריח ורעש,
החניה תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים מפסולת ושטופים וברזי הניקוז סגורים.

5.1 ג

 

 

 

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 


מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה על ידי הרשות.
 

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

 

מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה ע"י הרשות.

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים

 

מותר רק בשטח ייעודי שהוקצה על ידי הרשות.
 

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

 

בעל העסק יעדכן את היחידה הסביבתית בכל שינוי תהליכי שיש לו השפעה על איכות או כמות הזרמים היוצאים מהעסק.
מי שטיפות מסננים ומי רכז יועברו למקום אגירה שיאושר מראש על ידי המועצה.

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בפסקה הקודמת, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן .

צוות העסק האמור לטפל באירוע אפשרי, יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

בעסק  יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי העסק וגופי חירום והצלה.

בעסק יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

 

5.3 א

שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

 

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות


 

 

חניית רכבים אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים ואזורי מלונאות ואירוח, באופן שלא יגרמו מטרדי ריח ורעש,
החניה תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים ושטופים וברזי הניקוז סגורים.