קבוצה מס' 3 – חקלאות ובעלי חיים

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

במידה וייווצרו מטרדי ריח מהעסק, יידרש לבצע סקר ריח על פי הנחיות היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

 

העסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961  וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.

על פי דרישת היחידה הסביבתית נגב מזרחי ייתכן ובעל עסק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר . תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה. בעל עסק שנדרש להתקין מערכת כאמור יתחזק את המערכת באופן שיבטיח פעילותה התקינה בהתאם להוראות היצרן .
 

מותר באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

3.2 ב

הצגת בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות

 

 

3.2 ו

מספרה,  בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות

 

מותר באזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי ובאזור מסחר

3.2 ח

עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
 

 

 

העסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961  וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.

על פי דרישת היחידה הסביבתית נגב מזרחי, ייתכן ובעל עסק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר . תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה. בעל עסק שנדרש להתקין מערכת כאמור יתחזק את המערכת באופן שיבטיח פעילותה התקינה בהתאם להוראות היצרן.

מותר באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.
 

 

 

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

 

מנחת יותר רק על פי תב"ע.

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  ייצורם, אריזתם, אחסונם

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

 

ייצור – מותר רק באזור תעשייה כללית.

אחסנה, אריזה – מותר באזור תעשייה כללית, במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

3.5 א

מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבוד, אריזתו
 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

מותר באזור תעשיה כללית ובאזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 

 

כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה  יתבצעו בשטח העסק בלבד .

אחסון והובלה של חציר וקש וחומרים אחרים העלולים להתפזר, יבוצעו באופן שימנע פיזורם לרשות הרבים.
 

הסעיפים הבאים חלים על כל סוגי מזון לבעלי חיים למעט חציר וקש:

  • אריזה תבוצע על גבי משטחי תפעול אטומים. בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפת המשטחים אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם לביוב העירוני.
  • אחסון מזון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד.
  • אחסון בסילוסים יכלול מערך לטיפול בפליטות לאוויר אשר יאושר על ידי היחידה הסביבתית.
  • בעסק יהיה נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות אלו בהתאם להנחיות היצרן.
  • בעל העסק יתחזק מערכות אלו בהתאם לנוהל באופן שישמור על תקינותן. מסננים שיצאו משימוש יסולקו לאתר מאושר על פי כל דין.
  • פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ויבוצעו ע"י בעל העסק יבוצעו בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור. העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק לפחות שנתיים ויוצגו בפני פקחי המועצה/ היחידה הסביבתית, בהתאם לדרישתן.
  • אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.
  • שינוע מזון בע"ח יבוצע באריזות או מכלים סגורים בלבד באופן שימנע מפגעי ריח ופיזור לסביבה.

מותר באזור תעשיה כללית ובאזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

3.6 א

פסדים איסופם

 

הובלה תתבצע ברכבים סגורים ואטומים באופן שלא ייגרמו מטרדי ריח ובאופן שלא תתאפשר נגירת תשטיפים או נפילת פסדים ו/או חלקיהם מהרכב ולאחר שהרכבים נשטפו וחוטאו.

מותר באזור תעשייה כללית, אזור תעשייה לא מזהמת, ואזור מסחר ובלבד שיהיה מרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות באופן שלא ייגרם מטרדי רעש וריח.

3.6 ב

פסדים עיבודם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

3.6 ג

פסדים מכירתם

 

 

הובלה תתבצע ברכבים סגורים ואטומים באופן שלא ייגרמו מטרדי ריח ובאופן שלא תתאפשר נגירת תשטיפים או נפילת פסדים ו/או חלקיהם מהרכב ולאחר שהרכבים נשטפו וחוטאו

מותר במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות - ייצורם 

 

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות – אחסונם

 

מותר במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.