קבוצה מס' 4 - מזון

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החל

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

4.1 א

ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון

 

 

העסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961  וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, כתוצאה מפעילות עסקו.

על פי דרישת היחידה הסביבתית נגב מזרחי, ייתכן ובעל עסק יידרש להתקין ולהפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר . תכנית המערכת תובא לבדיקת היחידה הסביבתית טרם התקנתה. בעל עסק שנדרש להתקין מערכת כאמור, יתחזק את המערכת באופן שיבטיח פעילותה התקינה בהתאם להוראות היצרן .

 

מותר במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

4.1 ג

מדגרה

 

 

במידה ויש שימוש בפורמלין:

חיטוי ביצים בפורמלין  יבוצע בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה המפורטות במסמך " תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין".

חיטוי הביצים יבוצע בחדר אטום  באופן שימנע דליפת פורמלין לסביבה, כאשר דלתות  החדר סגורות בעת ביצוע החיטוי ועד התפרקות החומר.

לפני תחילת היישום  תעשה בדיקת אטימות כמפורט במסמך " תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין".

חימום המדגרה יבוצע על ידי גז או חשמל בלבד.

 

 

 

מותר רק באזור תעשייה לא מזהמת ובאזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.


 

4.1 ד

הובלת ביצים לתחנת מיון
 

 

הובלה תתבצע ברכבים סגורים באופן שלא ייגרמו מטרדי ריח ובאופן שלא תתאפשר נגירת שאריות ביצים שבורות מהרכב.

מותר באזור תעשייה כללית, אזור תעשייה לא מזהמת, ואזור מסחר ובלבד שיהיה מרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות באופן שלא ייגרם מטרדי רעש וריח.

4.2 א

מסעדה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישלחו למועצה, יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני היחידה הסביבתית לפי דרישתן.

בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, בעל העסק לא יציב רמקולים, מחוץ למבנה העסק או בחזיתות מבנה העסק, אלא אם קיבל לכך אישור ברישיון ובתנאים שנקבעו באופן שגורם מטרד. הרמקולים בתוך מבנה העסק יהיו מכוונים אל תוך חלל העסק בלבד.
במסעדה הנמצאת בבית מלון – זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.

שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית. אישורי פינוי יישלחו למועצה ויישמרו בעסק למשך שנתיים.

עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל ". תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה.

בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6 – ווטרינריה.

אין הגבלה, למעט איסור הקמה באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

בכפוף למדיניות מרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה.

 

 

4.2 ב

בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

 

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  .

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית על פי דרישתן.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.
 זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית על פי דרישתן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת היחידה הסביבתית נגב מזרחי/המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל כנוסחו מעת לעת  "( קישור). תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6 – ווטרינריה.
 

אין הגבלה, למעט איסור הקמה באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

 

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה


 

בעל עסק, יתקין, אלא אם כן קבל לכך פטור מהיחידה הסביבתית, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה סביבתית על פי דרישתן.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני  נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.
שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית נגב מזרחי. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת היחידה הסביבתית / המועצה, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל "כנוסחו מעת לעת.

תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6, ווטרינריה.
 

אין הגבלה, למעט איסור הקמה באזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

4.3 א

בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

מותר במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

4.3 ב

בית קירור למזון אחר ומרכיביו
 

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

מותר במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, טיפול בבשר גולמי ואריזתו -ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

4.4 ז

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם, טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

 

4.5 ב

הובלת חלב גולמי
 

חניית רכבים להובלת חלב, אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, תותר רק באם הרכב ריק לגמרי מחלב ועבר שטיפה.

 

4.6 א

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום.

 

ייצורו, עיבודו, אריזתו - מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 

מותר רק באזור תעשיה כללית.

 

4.6 ג

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם אחסונו

 

כל פעילות העסק (קבוע או זמני) לרבות פריקה וטעינה יתבצעו בשטח העסק בלבד .

אחסון בסילוסים (למשל קמח) יכלול מערך לטיפול בפליטות לאוויר אשר יאושר ע"י היחידה הסביבתית. בעסק יהיה נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות אלו בהתאם להנחיות היצרן.

בעל העסק יתחזק מערכות אלו בהתאם לנוהל, באופן שישמור על תקינותן. מסננים שיצאו משימוש יסולקו לאתר מאושר על פי כל דין.

פעולות הדברה יבוצעו ע"י מדביר מוסמך. במידה ופעולות ההדברה יבוצעו ע"י בעל העסק, הן תבוצענה בתכשירי הדברה רשומים המאושרים לשימוש הציבור. העתק רישום פעולות הדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה/יחידה סביבתית בהתאם לדרישתן.

אחסון של חומרים פולטי ריח יהיה במערכות מבוקרות ומטופלות למניעת פיזור ריחות לסביבה.

מותר באזור תעשיה כללית ובאזור תעשיה לא מזהמת.

 

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הובלתו, הפצתו או חלוקתו

חניית רכבים, אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, תותר רק באם הרכב ריק לגמרי מסחורה ועבר שטיפה, למעט באם הסחורה נמצאת באריזות סגורות.

 

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

 

-בעל עסק, יתקין, אלא אם כן קבל לכך פטור מהמועצה/היחידה הסביבתית לפני התחברות למערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק, או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה/היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.
זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה/היחידה הסביבתית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל " כנוסחו מעת לעת (קישור) . תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית טרם התקנתה.
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול והגשה של בשר, יעמוד בכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים" – סעיף 6 – ווטרינריה.
 

מותר רק באזור תעשייה לא מזהמת.

 

4.6 ו

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום;

ייצורו, עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום

 

מותר באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת, במבנה משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

 

4.7 א

קיוסק

 

 


 

מותר בכל האזורים למעט באזור תעשייה כללית ובאזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון;

 

עסק המייצר כמות גדולה של קרטון (כמות קרטון חודשית העולה על 8 קוב), יידרש להציב מכבש קרטונים ולפנות את פסולת הקרטונים בהתאם להוראות כל דין.
בעל עסק כאמור, במידה ויידרש, יעביר למחלקת רישוי עסקים דוח כמויות חודשי ואישורים מהקבלן המפנה קרטון.
 

מותר באזור מסחר, אזור תעשייה לא מזהמת ובאזור תיירות.


 

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 

 

בעל העסק יאסוף פסולת שאריות בשר ודגים בשקית ניילון עבה כפולה  וישמור את הפסולת בקירור בעסק , עד לפינויה לאתר מורשה.

אוורור העסק, למעט עסק שקיבל  לכך פטור מאת המועצה  יעשה על ידי מערכות אוורור המחוברות למערכת סינון אוויר שאושרה ע"י היחידה הסביבתית.

חל איסור מוחלט על הוצאת מי שטיפות אל מחוץ לעסק, בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפות לרבות תשטיפים ממשטחי העסק אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם למערכת הביוב

מותר באזור תיירות, באזור מסחר ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

בעל עסק, יתקין, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו על ידי מהנדס ביוב, בהתאם לפעילות העסק או טכנולוגיה אחרת שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
המפריד יתופעל ויתוחזק באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי  הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  .

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת  שומנים  לצנרת הביוב.
השומנים המפונים מהמפריד יפונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין.
העתקי אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו  בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית על פי דרישתן.
בעל העסק יתקין נקודת דיגום, שתמוקם לפני נקודת החיבור של מפריד השומן אל צינור הביוב הראשי של העסק.

חל איסור מוחלט על הוצאת מי שטיפות אל מחוץ לעסק בעל העסק יתקין אמצעים לניקוז מי שטיפות לרבות תשטיפים ממשטחי העסק אל מערכת הביוב הכוללים סל לאיסוף מוצקים טרם כניסתם למערכת הביוב.

זרם ממדיח הכלים יחובר לצינור הביוב המרכזי, בקטע שאחרי מפריד השומן.
שמן מאכל משומש יאוחסן במיכל ייעודי בתוך העסק ויפונה לחברת מחזור שאושרה על ידי היחידה הסביבתית. אישורי פינוי יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית לפי דרישתן.
עסק שעוסק  בטיגון, צלייה, אפיה ובישול, למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה/היחידה הסביבתית, יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובזיהום אוויר על פי המפורט במסמך "מפרט טכני מערכות לטיפול בזיהום אויר בבתי אוכל " כנוסחו מעת לעת (קישור).
תכנית המערכת תובא לאישור היחידה הסביבתית  טרם התקנתה.

עסק המייצר כמות גדולה של קרטון (כמות קרטון חודשית העולה על 8 קוב), יידרש להציב מכבש קרטונים ולפנות את פסולת הקרטונים בהתאם להוראות כל דין.
בעל עסק כאמור, במידה ויידרש, יעביר למחלקת רישוי עסקים דוח כמויות חודשי ואישורים מהקבלן המפנה קרטון.

מותר באזור תיירות, באזור מסחר ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

4.8

משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

 

בעל העסק יעמוד בכל דרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
פסולת זכוכית תועבר לפח סגול שיוצב על ידי המועצה.

עסק המייצר כמות גדולה של קרטון (כמות קרטון חודשית העולה על 8 קוב), יידרש לרכוש על חשבונו  ולהפעיל  מכבש קרטונים ולפנות  את פסולת הקרטונים בהתאם להוראות כל דין.
בעל עסק כאמור, במידה ויידרש, יעביר למחלקת רישוי עסקים דוח כמויות חודשי ואישורים מהקבלן המפנה קרטון.
העסק לא יוקם במרחק קטן  מהמרחק שנקבע בסקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה, שבוצע על ידי מפעל הנמצא בקרבתו.

מותר באזור מסחר, באזור תיירות, באזור תעשייה לא מזהמת ובמבני משק באזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

 

 

 

 

 

ות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.