קבוצה מס' 2 – דלק ואנרגיה

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

2.1 א

גז  מילוי מכלים ומכליות

 

 

מילוי מכלים יתבצע רק על ידי ספק מורשה על ידי מינהל הדלק והגז –תחום הגפ"מ, במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

מילוי מכליות מותר רק באזור תעשייה כללית.
מילוי מכלים המשמשים לצריכה שוטפת של ישובים ועסקים, מותר בכל האזורים. 

2.1 ב

גז  אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי היחידה הסביבתית.

עסק שבו נמצאים  מעל 8 טון גז, נדרש בהיתר רעלים.

 

מותר באזור תעשייה כללית.
 

באזור תעשייה לא מזהמת - מותר רק בכמות שמתחת ל-8 טון.

2.1 ג

גז  מכירתו, חלוקתו

 

 

  • בעל העסק יהיה ספק מורשה על ידי מנהל הדלק והגז –תחום גפ"מ, במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
  • אחסון גלילי גז יהיה בנכס הבנוי מחומרים לא בעירים, יבש מוצל ומאוורר היטב.
  • במידה ויש מערכות תאורה או חשמל, הן תהיינה מוגנות פיצוץ
  • אחסון גלילים יהיה כאשר הם במצב עמידה כששסתומיהם כלפי מעלה והם מקובעים אל תשתית יציבה.
  • תהיה הפרדה בין גלילים ריקים למלאים כאשר כל קבוצה (של גלילים ריקים או של גלילים מלאים) תשולט בהתאם.
  • אחסון גלילי גז שאינם בשימוש יעשה כאשר הם מוגנים ע"י כיפה.
  • בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים באם נדרש לכך על פי כל דין.
  • במקרה  של דליפת גז מתמשכת, ידווח בעל העסק על כך למוקד סביבה ויפעל מידית להפסקת הדליפה.
  • בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית יותקנו בעסק גלאים, לאיתור והתרעה בפני דליפת גפ"מ, במספר ובמיקום כפי שתורה היחידה.

מותר באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת - מותר רק בכמות שמתחת ל-8 טון.

ב-2 המקרים: במרחק של 100 מטר ומעלה מרצפטורים ציבוריים, כהגדרתם במסמך מדיניות מרחקי הפרדה של המשרד להגנת הסביבה.
 

2.1 ד

גז  שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

 

 

מתקנים לשינוי לחץ גז ימוקמו בשטח נקי מצמחיה  וללא מקורות הצתה.  לבעל העסק יהיה רישיון הקמה ו/או הפעלה, לפי העניין, ממשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.

בעל העסק יפעל על פי תנאי הרישיון ויציגו ליחידה הסביבתית על פי דרישתה.

חניית רכבים להובלת גז טבעי, אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים ואזורי מלונאות ואירוח, כשהרכב ריק לגמרי מגז.

מתקן לשינוי לחץ – רק על פי תב"ע.

 

2.1 ה

תיקון מכלי גז 
 

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

2.1 ו

חניון למכליות גז 
 

 

 

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים וצנרת הגז ריקים ומנושפים.

מותר באזור תעשייה כללית, אזור תעשייה לא מזהמת ובאזור מסחר ובלבד שיהיה מרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות באופן שלא ייגרם מטרדי רעש וריח.

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או היחידה הסביבתית.

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18, בהתייחס לסוג התחנה. תחנה חדשה לא תוקם באזור תיירות, בשמורת טבע או במבואות שמורת טבע, למעט מקומות שאושרו על ידי המועצה.

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

 

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18, בהתייחס לסוג התחנה. תחנה חדשה לא תוקם באזור תיירות, בשמורת טבע או במבואות שמורת טבע, למעט מקומות שאושרו על ידי המועצה

2.2 ב

בית זיקוק

 

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

2.2 ג

שינוע דלק לסוגיו בצנרת

 

 

2.2 ד

דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.

 

 

2.2 ה

מסופי דלק
 

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.
 

2.2 ז

חניון למכליות דלק
 

 

 

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי וכל הברזים סגורים ונעולים.

מותר באזור תעשייה כללית, אזור תעשייה לא מזהמת, ואזור מסחר ובלבד שיהיה מרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות באופן שלא ייגרם מטרדי רעש וריח.

2.2 ח

שינוע דלק לסוגיו במכליות

 

 

החניה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי וכל הברזים סגורים ונעולים.

 

מותר באזור תעשייה כללית, אזור תעשייה לא מזהמת, ואזור מסחר ובלבד שיהיה מרוחק מבתי מגורים ואזורי תיירות באופן שלא ייגרם מטרדי רעש וריח

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.
 

2.4

תחנת כוח
 

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.