קבוצה מס' 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

1.1

בית מרקחת

 

 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי חוק.
יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.

מותר רק באזור מסחר ובאזור תיירות ובהתאם לתב"ע ייעודית.

1.2 א

ייצור תמרוקים

 

 

תמלחות שמקורן מים המלח או מי שטיפת מיקסרים של בוץ יושבו לתהליך או יוטלו לים המלח על פי היתר הזרמה לים של המשרד להגנת הסביבה. בוצה מלוחה מייצור בוץ ים המלח  תושב ליצור או תפונה ליעד פינוי מורשה לקליטתה שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

במידה ובעסק קיימת עמדה לתדלוק מלגזות יש להגיש בקשה לרישיון עסק על פי פריט 2.2 א בצו רישוי עסקים, בנוסף על הרישיון לפריט עיסוק 1.2 ב'.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.
 

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

 

האחסון יבוצע בכלי קיבול סגורים בלבד ובאופן שתימנע יצירת מטרדי ריח.

-פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול אטומים ומנוקזים לבור עיוור ובאופן שאינו מאפשר ניקוז למערכת הביוב או הניקוז הציבורית.

שפך תכשירים ותכשירים  שפג תוקפם יפונו לאתר מאושר על פי חוק. אישורי קליטה באתר ישמרו למשך שנתיים ויוצגו בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית ערד על פי דרישתן.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת. 

 

1.3 ג

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם

פסולת רפואית תפונה לאתר המורשה על פי כל דין לקליטתה.

מותר באזור מסחר, באזור תיירות, באזור תעשייה לא מזהמת או באזור אחר לפי תב"ע ייעודית.

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי

 

 

אם רכיבי הציוד כוללים מקורות קרינה בעל העסק יחזיק היתר קרינה בר תוקף של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנות הרוקחים.
-במידה ובעסק נמצאים חומרי חיטוי או חומרים מסוכנים אחרים:

החומרים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה.
-החומרים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. בעסק יהיה נוהל חירום  הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדים וגופי חירום והצלה. העסק  יחזיק בחומרי ספיגה לאירוע שפך, אשר יפונו לאחר שימוש לאתר מאושר על פי כל דין.

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים, במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

העסק לא יגרום ריח חזק או בלתי סביר. במידה וייגרם ריח כאמור יידרש העסק להתקין מערכות להפחתת או מניעת הריח על פי דרישת היחידה הסביבתית. מכון שיזוף יעמוד בכל האמור בכל  בתקנות רישוי עסקים (אזהרת בריאות במכון שיזוף), התשע“ד-2014.

מותר באזור תיירות, אזור מסחר, מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי( לאחר אישור פל"ח).

1.4 ב

מספרה

 

 

מותר באזור תיירות, אזור מסחר, אזור מגורים בישוב כפרי ו/או קהילתי( לאחר אישור פל"ח)

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן

 

מותר באזור תיירות, אזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי( לאחר אישור פל"ח) ובאזור מסחר.

1.4 ו
 

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

מותר באזור תיירות, באזור מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי( לאחר אישור פל"ח), באזור מסחר.

 

 

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה והיחידה הסביבתית ע"פ דרישתן .

במידה ובעסק הותקנו וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת היחידה הסביבתית.

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה.

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

רצפת  מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר על פי כל דין.

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת, במכון המחקר ובמטשי"ם.

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן.

במידה ובעסק הותקנו  וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת היחידה הסביבתית.

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה.

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

רצפת  מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר ע"פ כל דין.

בעל העסק יאסוף פסולת דגימות  ושאריות של בעלי חיים  בשקית ניילון עבה כפולה  וישמור את הפסולת בקירור בעסק , עד לפינויה לאתר מורשה.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים: חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 110% מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד, במיכל ייעודי המשולט בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף הקודם, פסולת מעבדתית, מי שטיפות, חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם לטיפול באירוע שפך, חומרים כימיים פגי תוקף  ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה אותם לאתר מורשה על פי חוק,  בהתאם לאמור ב- תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ"א – 1990.

בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של הפסולת מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן .

במידה ובעסק הותקנו  וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת היחידה הסביבתית.

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה.

צוות המעבדה יעבור ריענון והדרכה שנתית בנוגע לאחזקת חומ"ס וטיפול באירועי חומ"ס.

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי חירום והצלה.

במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע חומרים מסוכנים.

רצפת  מעבדה תהיה אטומה בפני חומרים המאוחסנים בה ותנוקז לבור עיוור ממנה יפונה שפך חומ"ס לאתר מאושר ע"פ כל דין.

פסולת רפואית תפונה לאתר ייעודי לקליטה ולטיפול בפסולת רפאית מאושר ע"פ כל דין.
 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת

1.7

מעבדת שיניים

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים .

כל פסולת המכילה כספית תפונה על פי כל דין.  בעל העסק ישמור בעסק את אישורי המשלוח של פסולת המכילה כספית מהעסק ליעד הפינוי המורשה למשך שנתיים ויציגם בפני המועצה ו/או היחידה הסביבתית ע"פ דרישתן.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

1.8

חדר מתים למעט בבית חולים