מרכיבי המידע להיתר :  

 • מספר בקשה.
 • מהות הבקשה.
 • שטח לעניין זכויות בניה / שטחי בניה מותרים.
 • היתרים קודמים (במידה ויש)
 • פרטי הקרקע: מיקום. גוש וחלקה. תכניות הנוגעות לקרקע. מספר מגרש.
 • שימושים מותרים.
 • הגבלות בניה: קווי בנין. מספר קומות. מספר מפלסים.
 • תנאים למתן היתר בניה בתכנית.
 • תשתיות.
 • תנאים לקבלת בקשה למתן היתר בניה.
 • תנאי סף לבקרת תכן – הגשת המסמכים המפורטים.
 • תנאים למתן היתר בניה.
 • תנאים כלליים בהיתר הבניה.
 • תנאים בהיתר הבניה לתחילת עבודות.
 • תנאים בהיתר הבניה לזמן ביצוע העבודות.
 • תנאים לתעודת גמר.
 • דרישות כלליות ע"פ חוק בהתייחס להגשת היתרים לבניה.