• בניית מרכז הפעלה לחירום.
  • גיוס והכשרת צוותי חירום יישוביים.
  • הטמעת חשיבות ההערכות לחירום במוסדות החינוך וביישובים.
  • חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם התושבים וגורמי החוץ.