קבוצה מס' 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

טבלת כל הפריטים – מועצה אזורית תמר יולי 2019


הגדרות אזורי המועצה בעמודת "מדיניות המועצה שבטבלה זו (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור תעשייה כללית –   מישור רותם, אזור תעשייה סדום-תכנית מתאר מקומית  14/4.
אזור תעשייה לא מזהמת –  אזור תעשייה זעירה בקו הכחול של הישובים, אזור תעשייה נווה זוהר. 
אזור מסחר – אזור המיועד למסחר קמעונאי.
אזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי– האזור המיועד לחקלאות בלבד ביישוב כפרי ו/או קהילתי ושייך קניינית ליישוב.
מגורים ביישוב כפרי ו/או קהילתי – שטח המיועד למגורים בחלקה א' שגודלו עד 3 דונם. מיועד למגורים בלבד או לעיסוק אחר (פל"ח) רק באישור לשימוש חורג.
אזור תיירות – אזור המיועד למלונאות, נופש, תיירות ומרפא וכן מסחר אך ורק במקומות המאושרים על ידי התב"ע.
אזור מורשת עולמית ו/או שמורת טבע – אזור שהוכרז כאתר מורשת עולמית ו/או שמורת טבע.
בעל עסק / יזם, לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמודת מדיניות המועצה כמפורט בטבלה, נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות תכניות מתאר ארציות ו/או מחוזיות ו/או מקומיות וכן בהוראות התוכנית המפורטת ו/או הוראות היתר הבניה ויתר ההוראות התכנוניות בהתאם לכל דין החלות על המקרקעין  בהם מצוי העסק הרלוונטי.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות הרשות

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

 

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

 

לעניין מגרסה ניידת:

אין לבצע שינוע של חומר גרוס אל מחוץ לאתר חומר שנגרס ע"י מגרסה ניידת יהיה לשימוש עצמי בלבד באתר בו מוצבת המגרסה. המגרסה תפסיק פעילותה עם גמר עבודות הבנייה באתר.

בעל העסק יבצע הרטבה של החומר הגרוס שבתחומי עסקו וכן הרטבת דרכים באופן שימנע מטרדי אבק לסביבה בעת פעילות וגם בהפסקות עבודה .

במצבי מזג אוויר קיצוניים בעסק הסמוך לבתי מגורים תופסק  פעילות הגריסה.

מגרסה תעמוד  בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל"ט 1979.

המגרסה תוצב במקום הרחוק ביותר מבתי מגורים ונגד כיוון הרוח היכן שהדבר אפשרי.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

מותר באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת ובאזור מסחר.

10.4 א

טקסטיל דברי הלבשה,

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.


 

10.4 ב

טקסטיל דברי הלבשה, גזירה , תפירה

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

מותר באזור תעשיה כללית.

10.6 ב

דשנים – אחסונם

 

 

מותר באזור תעשיה כללית, באזור תעשיה לא מזהמת באזור מסחר ובאזור חקלאי ביישוב כפרי ו/או קהילתי.

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 

החומרים יאוחסנו על גבי  משטחי תפעול אטומים ושלמים מופרדים  משאר שטחי העסק ומנוקזים לעבר מערכת איסוף תשטיפים.

נגר עילי לרבות מגגות המבנים והמרזבים ינוקז למערכת הניקוז הציבורית.

בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.

אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.

תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת  יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.

תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות .ערימת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.

קירות התאים יהיו שלמים ותקינים בכל עת.

פריקת אגרגטים וחול מחצבה תעשה אל תוך תאי אחסון חיצוניים או לתא פריקה ייעודי בלבד.

אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.

אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מהסילוסים לא יעלה על 10 מ"ג/מק"ת. המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה יהיו תקינות בכל עת ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילוס ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד.

פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

מותר באזור תעשיה כללית ובאזור תעשיה לא מזהמת.

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושיש

 

מותר רק באזור תעשייה כללית ובמחצבות.

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים

 

מותר באזור תעשייה כללית.

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

רק באזור תעשייה כללית.

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

מותר רק באזור תעשייה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת.

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

 

 

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה.

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - אחסונם

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

העסק יחזיק בהיתר רעלים ויקיים את כל תנאיו.

בעל העסק יידע את היחידה הסביבתית בכל שינוי מתוכנן בהתייחס להיקף אחסון החומרים המסוכנים שבתחומו.

מותר רק באזור תעשייה כללית בהתאם למדיניות מרחקי הפרדה.

10.10 ג

 

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יתבצע סקר בדיקת מרחקי הפרדה, על פי מסמך מדיניות המשרד בנושא זה.

 

מותר באזור תעשיה כללית, באזור תעשייה לא מזהמת ובאזור מסחר, בהתאם למרחקי הפרדה

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - איסופם, שינועם

חל איסור על חניית רכב עם חומרים מסוכנים, אחרי שעות הפעילות או לפרק זמן ארוך, בכל אזורי המועצה.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.10 ו

טיפול בפסולת חומרים מסוכנים

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

 

 

 

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.13

מרפדיה

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג, באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, בעסק יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:

מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל עבודות צבע.

מתקן טיפול בגז פליטה מחלל עבודות צבע כך שהפליטות מהעסק, לרבות של חלקיקים, אדי צבע וריח, יעמדו הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 .

בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.

מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה הסביבתית, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

אחסון גזים לחיתוך יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה. בהתאם לצורך יעבוד העסק עם היתר רעלים ועל פי תנאיו.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

10.14 ג

מסגריה

 

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת ובאזור חקלאי בישוב כפרי ו/או קהילתי.

10.14ד

ייצור שלטים

 

 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות הבאות:
הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג, באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

על פי דרישת היחידה הסביבתית, בעסק יהיו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר כמפורט להלן:

-מערכת יניקה באמצעות שאיבה ואיסוף של האוויר מחלל עבודות צבע.

-מתקן טיפול בגז פליטה מחלל עבודות צבע כך שהפליטות מהעסק, לרבות של חלקיקים, אדי צבע וריח, יעמדו הוראות כל דין לעניין מניעת זיהום אוויר לרבות הוראות לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 .

בעל העסק יכין נוהל תחזוקה והפעלה של מערכות היניקה ומתקני הטיפול בגזי הפליטה בהתאם להנחיות היצרן. בעל העסק יתחזק את המערכות והמתקנים בהתאם לנוהל ולהנחיות היצרן כך שיפעלו באופן תקין בכל עת.
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.

מכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי, יישמרו סגורים בכל עת, למעט בעת ביצוע פעולות מילוי או ריקון של מכלי האחסון.

בעל העסק לא יבצע ריענון מסננים בלחץ אוויר; מסננים משומשים יפונו מהעסק למפעל מחזור, לתחנת מעבר לפסולת או לאתר סילוק פסולת, המורשים לפי כל דין.

בעל העסק יתקין ויפעיל, על פי דרישת היחידה הסביבתית, מערכות יניקה ואיסוף ומתקני טיפול בגזי פליטה לטיפול בפליטות מתהליכי ייצור שאינם צביעה כמו הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.

 

שבבים מחיתוך יאספו ויפונו לאתר מאושר על פי כל דין, באופן שלא יפלטו לסביבה. העסק יחזיק בפחים ייעודיים לאיסופם

אחסון גלילי גז יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

 

 

 

 

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

 

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות פרוק וטיפול בגרוטאות, תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה. חל איסור על הנצלת חומרים מהגרוטאות בעזרת שריפה.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה. אחסון גלילי גז יבוצע כאשר הם עומדים ומקובעים לקיר או התקן יציב, וכאשר הם מכוסים בכיפה.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה. העסק יישם את המלצות הסקר לאחר שיאושר על ידי היחידה הסביבתית.

מותר רק באזור תעשייה כללית.

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

 

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.16 ג

עץ ומוצריו – אחסונו ומכירתו

 

אזור תעשייה כללית, אזור תעשייה לא מזהמת.

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

 

בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית, יבצע העסק סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך המדיניות של המשרד בנושא זה ויישם מסקנות הסקר לאחר שנבדק על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או היחידה הסביבתית.

מותר באזור תעשייה כללית ובאזור תעשייה לא מזהמת.

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

מותר רק באזור תעשייה כללית.