תוכנית האב לשילוט במועצה גובשה במטרה לשמור על חזות אחידה ואסתטית של המתחם.

באלו מקרים יש להגיש בקשה לרשיון שילוט ?

  • לפני הצבת  שילוט חדש.
  • לפני שינוי של שילוט קיים: תוכן, צורה, גודל, מיקום או כל שינוי אחר.
  • בעת שינוי בעלים או מחזיקים של שילוט קיים.

בקשה לשילוט מסחרי תובא בפני הועדה לשילוט במועצה.

יש למלא את טופס הבקשה במלואו על מנת שהועדה  תבחן את הבקשה על פי הקריטריונים בחוק העזר ובתוכנית האב לשילוט.

להגשת בקשה לרישיון להצבת שילוט לחצו כאן

תוכנית אב לשילוט: