רישיון לשילוט

לא יפרסם אדם שילוט אלא על פי רישיון לכך ובהתאם לתנאי הרישיון, לאחר ששילם את האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה לחוק עזר זה.

בקשה לרישיון 

קבלת רישיון להצגת שלט כרוכה בהגשת בקשה בכתב למחלקת רישוי עסקים ומילוי טופס "בקשה לרישיון להצבת שילוט" ע"פ התוספת השנייה בחוק עזר לשילוט. בין יתר הפרטים אותם נדרש לצרף - פרטי העסק, צילום חזית בית העסק/ המבנה, תכנית שלט וחזית, הדמיה של השלט המבוקש, סוגי החומרים של השלט, אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי לתקינות המתקן (באם השלט מואר), התחייבות ליציבות השלט, הסכמת בעל הנכס.

חוק עזר לשילוט