המחלקה אחראית על אכיפת חוק התכנון והבניה, ובכלל זה פיקוח שוטף על בניית מבנים ומתקנים חדשים בהתאם להיתר הבנייה שניתן להם בלבד, אישור התאמתם של בניינים שהסתיימה בנייתם להיתר שניתן להם (טופס 4), והפעלת אמצעי אכיפה (הוצאת צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה (מנהליים ו/או שיפוטיים) כאשר מתקיימת בניה ללא היתר בניה או בסטייה מההיתר. המחלקה מבצעת חקירת עבירות בנייה ומכינה את הרקע לכתבי אישום נגד עבירות בניה ברחבי המועצה.

בנוסף, מטפלת המחלקה בניהול תיקי הנכסים הציבוריים אשר בבעלות המועצה, בריכוז הנתונים לעניין חיובי הארנונה הכללית במועצה, וכן אחראית  על נגישות במועצה ובכלל זה על נגישות מתקנים, תשתיות וסביבה ונגישות השירות.

פיני הרוש
פיקוח על הבניה מנהל נכסי המועצה
08-6688842

מירה נוימן
מזכירת מחלקת פיקוח ונכסים
08-66888893