המחלקת אחראית על ניהול ותפעול המערך הכספי והחשבונאי של המועצה -וידוא כלל הפעולות הכספיות במערכת, עריכה והכנה בפועל של הדוחות הכספיים התקופתיים והשנתיים של המועצה, מעקב ובקרה מלאים אחר כלל התנועות הכספיות, ניהול המעקב התקציבי וביקורת, וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים בהלימה להסכמי ההתקשרות עימם, ריכוז ביצוע התשלומים לספקים, חשבות השכר, פיקוח על תזרים המזומנים של המועצה, עריכת התאמות בין רישומי הנהלת החשבונות לבין יתרות ודוחות הבנקים, ספקים, קבלנים, תאגידים, מוסדות וארגונים שונים.