הרשות המקומית מופקדת לבצע בשעת חירום, כבזמן רגיעה, את כל התפקידים והמשימות הדרושים להבטחת אספקת השירותים לאוכלוסייה אשר בתחומה. כמו-כן היא נדרשת לסייע ככל יכולתה לכוחות הביטחון וההצלה במאמץ להצלת חיים. בהיותה גורם המצוי בקשר ישיר עם האוכלוסייה, מהווה הרשות גורם מרכזי לטיפול באירועי חירום בעתות רגיעה ובזמן מלחמה ובה מתקיימת נקודת המפגש של כלל ארגוני החירום וגופי הסמכות הממלכתיים הרלוונטיים. תפקידו של מטה החירום הרשותי הינו הכנת הרשות והאוכלוסייה לשעת חירום, במטרה לשפר את יכולת הרשות להציל חיי אדם ולצמצם פגיעות פיזיות ונפשיות במצבים אלה.

תפקידי המטה בחירום:

  1. קביעת סדרי עבודה, רמת הכוננות ואיוש המכלולים ומחלקות מטה החירום.
  2. ניהול שוטף של האירועים ממרכז ההפעלה המועצתי על פי אופי התרחיש ותוצאותיו, תוך קביעת סדר הפעולות והקצאת משימות לבעלי התפקידים; תיאום והכוונת המכלולים והמחלקות השונות במטה החירום בביצוע משימותיהם; הפעלה חפ"ק המועצה, ושיגור צוותים משימתיים עפ"י הצורך; ניתוח אירועים ותגובות על בסיס התפתחות האירוע, והפקת לקחים ומסקנות לשיפור תכנית החירום בסיומו.
  3. תיאום שיתוף הפעולה עם גופי החירום הפועלים בסביבת המועצה – נפת פיקוד העורף (באמצעות היקל"ר – יחידת הקישור לרשות), תחנת המשטרה, שירותי הכיבוי ומד"א.
  4. יצירת תמונת מצב של המועצה ועדכונה באופן שוטף, כולל המשאבים העיקריים הזמינים של המועצה, ובהתאמה - ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה"ל/פיקוד העורף, מטה מל"ח מחוזי, משטרת ישראל, משרדי ממשלה/רשויות ייעודיות ורשויות מוסמכות אחרות.
  5. ריכוז הטיפול בבקשות צה"ל ומשטרת ישראל לסיוע מהמועצה

 

הרשות המקומית היא הגוף המקיים בשגרה את הקשר הישיר והקבוע עם האוכלוסייה, והאחראי לספק לה את השירותים.

לצורך אספקת השירותים בשגרה, מקיימת הרשות המקומית סדרה של הסדרים ניהוליים הכוללים בין השאר נהלי עבודה תחומיים, נהלי עבודת מטה, וריכוז של משאבי ידע וכוח אדם. משאבים אלו המרוכזים בתחומה של הרשות בנוסף לציוד, מהווים בשעת חירום מרכיב חיוני בהערכות העורף.

בנוסף לאלה, בשעת חירום הרשות המקומית מהווה זירה שבה מתקיים מפגש של כלל גופי החירום הממלכתיים, היישוביים וגורמי חוץ נוספים אשר נמצאים באזורינו.

כל אלה מחייבים את הרשות להבנות תפיסת פעולה ומנגנונים התואמים למעבר בין שגרה לחירום ולתפקוד בחירום.

קיימים גופים נוספים שיש חשיבות בהצטרפותם ובהתגייסותם לתהליך לבניית החוסן הקהילתי והמועצתי.

תפקידי הרשות ברגיעה

התכוננות למצבי חירום – הכנת מרכז הפעלה, ביצוע תרגילים והשתלמויות, ארגון משאבים, נהלים ותיאומים, הכנת מרכזי השהייה/פינוי וקליטה, הכנת נתוני אוכלוסייה, הכנות לטיפול בחללים, אכיפת חוקים ותקנות (בנייה וחומ"ס), הכנת מערך מתנדבים, הכנת תיק תכנון.

תפקידי הרשות המקומית בשעת חירום:

הכנת כלל הרשות והאוכלוסייה לשעת חירום והפעלתם בשעת חירום.

עפ"י החלטת הממשלה ודיני הרשויות המקומיות כל רשות מקומית אחראית בתחום שיפוטה באמצעות וועדת המל"ח המקומית לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי עפ"י הוראות החוק, בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ובהתאם לתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת המל"ח העליונה.

עיקרי תפקידי הרשות המקומית במצבי חירום:

מתן מחסה וקורת גג לתושבים שבתיהם נפגעו ולעקורים.

סיוע פיזי ותמיכה נפשית בפרט ובקהילה.

טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

מסירת מידע לציבור.

אספקת מים במקרים של תקלות וכשלים במערכת המים.

אספקת מזון לתושבים הנאלצים לשהות במקלטים ולאוכלוסיות מיוחדות שאינן יכולות לדאוג לעצמן.

וידוא אספקת השירותים החיוניים לתושבי הרשות – גם שירותים אשר ניתנים ע"י גורמים ממלכתיים.

טיפול בתשתיות חיוניות.

פתיחת דרכים ותיקון כבישים במרחב השיפוט של הרשות.

טיפול בחללים ובמשפחותיהם.

מבנה מטה החירום הרשותי

מבנה המטה מורכב מהנהלת מטה החירום וממס' מכלולים (אוכלוסייה ופס"ח, תיירות, מידע לציבור, הנדסה ותשתיות, משאבי אנוש, חינוך וקהילה ולוגיסטיקה) "מכלול" הינו איגוד של מחלקות/או תחומי עיסוק בעלי מכנה משותף בזמן חירום, המאפשר שליטה ותכלול אפקטיביים של המענה הנדרש לטפל באירועים שונים בשע"ח או באירועי שגרת חירום.

המכלולים אינם קיימים במבנה הרשות ברגיעה ומופעלים רק בחירום.

תפקידי מטה בחירום

ניהול שוטף של האירועים עפ"י אופי התרחיש והתוצאות בשטח ממרכז ההפעלה המועצתי.

קביעת סדר הפעולות והקצאת משימות עפ"י לוחות זמנים לבעלי תפקידים.

תיאום והכוונת המכלולים והמחלקות השונות במטה החירום בביצוע משימותיהם ובתגובה לאירועים.

תיאום שיתוף הפעולה עם גופי החירום הפועלים בסביבת המועצה – נפת פיקוד העורף (באמצעות היקל"ר – יחידת הקישור לרשות), תחנת המשטרה, שירותי הכיבוי ומד"א.

יצירת תמונת מצב של המועצה ועדכונה באופן שוטף, כולל המשאבים העיקריים הזמינים של המועצה.

ריכוז והעברת דרישות המועצה לצה"ל/פיקוד העורף, מטה מל"ח מחוזי, משטרת ישראל, משרדי ממשלה/רשויות ייעודיות ורשויות מוסמכות אחרות.

הפעלה חפ"ק המועצה בעת אירוע, ושיגור צוותים משימתיים עפ"י הצורך.

קביעת סדרי עבודה, רמת הכוננות והאיוש של המכלולים ומחלקות מטה החירום.

ריכוז הטיפול בבקשות צה"ל ומ"י לסיוע מהמועצה.

ניתוח אירועים ותגובות על בסיס התפתחות האירוע, בתום האירוע הפקת לקחים ומסקנות לשיפור תכנית החירום.