חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן, ביום 29.5.1999. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב ישראלי, לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות, בכפוף לסייגים שפורטו בחוק.

החוק קובע את מינויו של ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור מקרב עובדי הרשות, שיטפל בבקשות לקבלת המידע ועל יישום הוראות חוק זה.

סעיף 7 לחוק, קובע את נוהל הגשת הבקשות ואופן הטיפול בהן; בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

לרשות ניתן פרק זמן של עד שלושים ימים, כדי להודיע למבקש המידע מה הוחלט לגבי בקשתו, אך ניתן להאריך פרק זמן זה בשלושים ימים נוספים. במקרים בהם היקף החומר נרחב או מורכב, תיתכן הארכה נוספת, אשר לא תעלה על שישים ימים.

ככלל, הרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון, בין היתר, בטחון המדינה, פגיעה בפרטיות, שיבוש תפקוד תקין של הרשות, הגנה על סודות מסחריים וכד'.

 

החוק מטיל על הרשות מספר חובות נוספים:

העמדת מידע לרשות הציבור, במקום ובאופן שנקבע בתקנות, בדבר מידע תמציתי על תפקיד הרשות, וכן על דרכי ההתקשרות עם הממונה ועל דרכים נוספות לקבלת מידע שבידי הרשות, כנהוג ברשות עצמה. (סעיף 4 (ב) לחוק ).

פרסום דו"ח שנתי, הכולל מידע על אודות פעילות הרשות ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה. הדו"ח יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה ברשות, אולם הוא רשאי גם לפרסמו בנפרד. (סעיף 5 (א) לחוק).

פרסום ההנחיות המנהליות הכתובות של הרשות, שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. (סעיף 6(א) לחוק).

פרסום חוקי העזר של הרשות. (סעיף 6 (ג) לחוק).

פרסום מידע הנוגע לאיכות הסביבה שברשותה (סעיף 6א (א) לחוק)

פרטי הממונה על חוק חופש המידע - גב' סיגלית שקד

סיגלית שקד
רכזת מנהל והממונה על חוק חופש המידע
08-6688823

 

נוסח החוק והתקנות

טופס מקוון לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

 

קישורים למאגרי מידע רלוונטיים:

קישור לאתר משרד הפנים

קישור לאתר משרד המשפטים