במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי – מועצה אזורית תמר (להלן "המועצה")- את ה"מפרט האחיד" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו (להלן: "מבקש הרישיון").
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד כולל את דרישות רשות הרישוי לקבלת רישיון העסק.

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלתם של כל חלקי המפרט האחיד 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – (להלן: "נותני האישור") (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות): ובנוסף חלות הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה המועצה.

יובהר כי המפרט האחיד של המועצה מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים" ו –"דרישות פרטניות מעסקים".

על כל מבקש רישיון לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המפורסמים באתר ממשל זמין .

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה, בפרק "דרישות כלליות מעסקים"
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהנן רלוונטיות לעסקו. 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של המועצה בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

לחצו כאן לצפייה בחלק א': דרישות כלליות מעסקים

לחצו כאן לצפייה בחלק ב': דרישות פרטניות מעסקים