דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת, כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

הבהרות חוקיות
על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

 1. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 2. בעל עסק בתחומי המועצה,  יעמוד בכל חוקי העזר הרלבנטיים והחלים על פעילות עסקו.
 3. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
 4. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 5. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כגון: מזנון, קיוסק, תחנת תדלוק וכדומה, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.
 6. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
 7. בעל עסק ידווח, למועצה וליחידה הסביבתית ערד, על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיותיהם.
 8. כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במסגרת המפרטים הבאים שיפורסמו על ידה, לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

  שפכים
  1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטאריים), יעמוד בכל האמור ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  .
  2. כל עסק, המופיע בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  וברשימה שבהמשך (1) ופועל בתחומי המועצה, יתקין נקודת דיגום בתא הביוב אחרון של העסק, לפני התחברותו לביוב המועצה.

מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב

אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

מפעלי מזון ומשקאות

משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים

טקסטיל כולל הלבנה או צביעה

טקסטיל בלא הלבנה או צביעה

מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח

מכבסות

תחנות תדלוק

רפת או לול

מפעלי עיבוד עורות

תחנות מעבר לפסולת

בתי דפוס

מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים, ייצור דשנים.

מפעלי חומרי בנייה

בתי מלון

 
 1. במידה ובעסק יש מפריד שומן או מתקן טיפול בשפכים אחר, תותקן נקודת  דיגום במוצא מפריד השומן או במוצא מתקן הטיפול בשפכים.  
 2. בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים (כל אחד מסוגי העסקים המופיעים בסעיף 2.2), יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לדרישות המועצה  ובהתאם לתעריפים  שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009,.
 3. שפכים הכוללים חומרים "שוברי אמולסיה" לא יוזרמו למפרידי שומנים.

  (1) הרשימה עשויה להשתנות מעת לעת במקביל לשינויים בכללי תאגידי מים וביוב

  איכות סביבה
  1. שפכים נוזליים שמקורם במי ים המלח כמו: מי שטיפת מסנני חול (המשמשים לסינון מי ים המלח), מי בריכות גופרית, מים משיקוע בוץ בספא, מי רענון מחליף יונים וכן כל זרם אחר שיאושר על ידי אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, לא יוזרמו למערכת הביוב הציבורי, אלא יוזרמו לים המלח בכפוף לקבלת  היתר הזרמה לים מאת המשרד להגנת הסביבה ועמידה בתנאיו או לכל יעד אחר מאושר על פי כל דין לקליטת השפכים האמורים.
  2. בוץ ממפריד בוץ יפונה לאתר מורשה על פי כל דין. קבלות ואישורי פינוי יועברו למועצה ויישמרו בעסק למשך שנתיים.
  3. מי רכז מאוסמוזה הפוכה, מי ריקון בריכה ונקז מגדלי קירור יוזרמו לאתר מאושר על פי כל דין בתאום עם היחידה הסביבתית.
  4. עסק אשר נמצא כגורם ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה מפעילות עסקו, יידרש לבצע סקר פליטות וריחות. סקר זה יבוצע בהתאם לדרישות  במסמך "מדריך לטיפול במפגעי ריח המשרד להג"ס יוני 2013" ועדכוניו מעת לעת) " ויועבר לידי היחידה הסביבתית.
  5. בעל העסק ייתכן ויידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות הריח לרמות הנדרשות בחוק,  על פי הצורך ועל פי החלטת היחידה לאיכות הסביבה שתתקבל על סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק בסקר.
  6. עסק אשר נמצא כגורם לרעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, יידרש לבצע סקר אקוסטי על ידי יועץ מומחה בתחום. סקר זה יכלול סקירה של כל מקורות הרעש במבנה לרבות מקורות מתוכננים והשפעתם על רצפטורים קיימים ומתוכננים בסמיכות למבנה  על פי תוכנית שתאושר על ידי היחידה הסביבתית.
  7. ככל שיהיה צורך בכך, בעל עסק יידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק, זאת בהתאם  לנתונים שיתקבלו מבעל העסק בסקר, בהתאם לקביעת היחידה הסביבתית.
  8. ציוד פולט רעש כגון מפוחים ומזגנים יותקן בהתאם לתקנים ישראליים רלוונטיים ויתוחזק באופן אשר ימנע מטרדי רעש כתוצאה מהפעלתם.
  9. מפעלים באזור תעשייה כללי - מישור רותם וים המלח ידרשו להפעיל מערכי ניטור סביבתיים אלא אם קבלו פטור לכך מאת היחידה הסביבתית. מערכים אלו יופעלו ויתוחזקו בהתאם להנחיות הממונה  למערכות ניטור לפי חוק אוויר נקי. מערכי הניטור ישדרו נתונים באופן רציף  למערך בקרה ביחידה הסביבתית. אופן החיבור והשידור יהיו  בהתאם לדרישות היחידה הסביבתית ודרישות הממונה כאמור. במידת הצורך ועל פי הנחיית היחידה הסביבתית  והממונה  יוספו תחנות ניטור ו/או מכשירי ניטור למזהמים העלולים להיפלט מהעסק.
  10. מפעלים באזור תעשייה כללי - מישור רותם  וים המלח, במידה ויידרשו על ידי היחידה הסביבתית והממונה על פי חוק החומרים המסוכנים, יפעלו  להפעיל מערכי ניטור לחומרים מסוכנים, על גדרותיהם,  לצורך התראה על אירועי חומרי מסוכנים אפשריים ולשדר נתונים למערך הבקרה האזורי ביחידה הסביבתית, בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית. במידת הצורך ועל פי הנחיית היחידה הסביבתית  והממונה, הם אף  יוסיפו תחנות ניטור ו/או מכשירי ניטור לחומרים מסוכנים העלולים להיפלט מהעסק.
  11. ניטור בארובות – מפעלים אשר ידרשו בהיתרי פליטה לבצע ניטור רציף בארובות, יעבירו את נתוני הניטור למערך הבקרה האזורי ביחידה הסביבתית בהתאם לדרישות ההיתר.
  12. העברת מידע לבקשה לרישיון עסק, באזור תעשייה כללית, באשר למקורות פליטה לאוויר, יועברו גם היחידה הסביבתית. המידע יכלול את הנושאים הבאים:
   1. מיקום ארובות.
   2. גובה ארובות והתאמתו ל TALUFT  2002,  כולל הצגת חישובים.
   3. נתונים על מתקני קצה לטיפול בפליטות לאוויר הכוללים מפרטים של מתקני הקצה, יעילותם להפחתת פליטות והתחייבות יצרן לעמידה באמות המידה הנדרשות עבור המזהמים השונים.
   4. הערכה/חישובים של קצבי פליטה של מזהמים.
  13. בעל עסק יאפשר לנציגי המועצה ו/או היחידה הסביבתית לבצע  דגימות בארובותיו בכל עת בה יידרש ויסייע למועצה ו/או היחידה סביבתית בביצוע משימה זו. בעל העסק יציג בפני נציגי מועצה ו/או היחידה סביבתית את כל הנתונים הנדרשים ויוודא כי הארובות כוללות פתחי דיגום ומרפסות על פי דין לרבות דיני תכנון ובנייה, בהתאם לנוהל דיגום ארובות של המשרד להגנת הסביבה.
  14. מפגעי אסבסט - כל עסק אשר יש בו אסבסט צמנט, יידרש לבצע סקר  אסבסט,  על ידי סוקר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בהתאם להנחיות בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 2011 -. יישום המלצות הסקר ירוכז לתוכנית טיפול שתאושר ע"י היחידה הסביבתית.
  15. אסבסט צמנט ו/או פריך יפונה על פי כל דין. לא יחל פינוי אסבסט לפני שהוצגה בפני היחידה הסביבתית אישור מאת הוועדה הטכנית לטיפול באסבסט. בסיום העבודות יוצג בפני היח"ס אישור בדבר סיום עבודה.
  16. חל איסור על שימוש כל שהוא באסבסט פריך – קיים או חדש, בעסק.

   תברואה-פסולת
   1. בעל עסק יפריד את  הפסולת הנוצרת בעסקו לאפשרויות הבאות:
    1. פסולת אריזות- חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ,  למעט אריזות זכוכית.
    2. פסולת מעורבת -   כל פסולת שאינה פסולת אריזות.
   2. בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת בעסקו – עד לפינויה הסופי - בכלי האצירה שירכשו על ידי בעל העסק, ויוצבו בעסק כך שיקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק ובאופן שלא יהווה מפגע בהתאם לקבוע בחוק עזר לתמר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי), התשע"ד – 2013.
   3. בעל העסק יעביר את כל סוג פסולת כאמור, לכלי אצירה המיועד לאותו סוג פסולת, כפי שקבעה הרשות (פח ירוק -  פסולת מעורבת, פח כתום – פסולת אריזות) או שיפנה כל סוג פסולת, כאמור בסעיף 4.1, באופן עצמאי לקבלנים מורשים על ידי המועצה ולאתר מאושר על פי חוק, רק לאחר שקבל לכך את אישור המועצה.
   4. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יעביר את הקרטונים לכלי אצירה ייעודי - קרטוניה, כפי שקבעה הרשות או יפנה את הקרטונים באופן עצמאי לקבלן מורשה.
   5. בעל עסק כאמור, יעביר למחלקת רישוי עסקים, לא יאוחר מה-10 בכל חודש, אישורים מהקבלן המפנה ודוח כמויות חודשי.
   6. עסק המייצר כמות גדולה של קרטון (כמות קרטון חודשית העולה על 8 קוב), יידרש לרכוש על חשבונו  ולהפעיל  מכבש קרטונים ולפנות  את פסולת הקרטונים בהתאם להוראות כל דין. בעל עסק כאמור, יעביר למחלקת רישוי עסקים, לא יאוחר מה-10 בכל חודש, אישורים מהקבלן המפנה ודוח כמויות חודשי.
   7. פסולת סוללות משומשות תועבר למחלקת תברואה במועצה.
   8. פסולת אריזות זכוכית תועבר לפח סגול שיוצב על ידי המועצה.
   9. פסולת נייר תועבר לפח כחול שיוצב על ידי המועצה.
   10. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה ובהתאם לכל דין.
   11. מובהר בזאת כי המועצה רשאית להוסיף דרישות בעניין תברואה ופסולת ככל שהדבר נדרש על פי דין.
     
 4. שילוט
  1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לתמר (שילוט), תשס"ט – 2009 , לרבות פרסום שילוט רק לאחר הגשת בקשה וקבלת רישיון לכך מאת ראש המועצה ותשלום כל האגרות הקבועות בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור.
  2.  בעל העסק יעמוד בכל העקרונות והדרישות המופיעות במסמך "הנחיות המועצה המקומית תמר"   לרבות אך לא רק:
   1. שלטי פרסום יפרסמו את העסק ולא את מוצריו
   2. רשתות מסחריות תוכלנה להשתמש בצבעים ובסמל המסחרי, קרי, לוגו וכל סימן אחר המאפיין את שפת הפרסום האוניברסאלית של הרשת.
   3. שילוט חיצוני יתייחס לגיאומטריה של הבניין ולא יבלוט מעל קו הרקיע של הבניין ומחזיתות הצד.
   4. במרכז מסחרי יוגדר פורמט/מידה אחידים לכל השלטים. המידה תיגזר מהחלוקה הנובעת מחלוקות הבניין.
   5. בתוך מרכז מסחרי השלט ימוקם מעל העסק ובשום מקרה לא על חלון הראווה.
 5. וטרינריה
  הגדרות בפרק זה –

בשר – בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ למועצה, אלא אם כן עברו בדיקות משנה בתחנה הווטרינרית  בירושלים או בערד  וקבלו אישור שהמוצר נבדק ונמצא ראוי להפצה .
 2. בעל העסק ישמור בעסק את האישורים האמורים לעיל, שקבל בבדיקות המשנה (או העתקיהם) למשך שנה לפחות ויציגם לווטרינר המועצה או לתברואה, על פי דרישה.
 3. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ למועצה, אלא אם כן הובל לעסק על ידי מוביל שיש לו אישור הובלה בקירור.
 4. בעל עסק שקנה בשר בתחום המועצה, ישמור את קבלות הקנייה או העתקיהן למשך חודש ימים לפחות ויציגם לווטרינר המועצה או לתברואה, על פי דרישה.
 1. שונות
  1. הצגה או מכירת סחורה מחוץ לעסק  תותר רק אם התקבל לכך אישור מראש מאת ראש המועצה או מי מטעמו.
  2. הוצאת שולחנות וכסאות תהיה בהתאם לקבוע בחוק עזר לתמר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי), התשע"ד – 2013, סעיף 30, (הקישור שבאתר מוטעה) בכפוף למתן היתר ועל פי תנאיו ובכפוף לתשלום כקבוע בתוספת הראשונה לחוק העזר האמור.
    
 2. רוכלות
  1. רוכלות בתחומי המועצה תותר רק בירידים, פסטיבלים חגים ומועדים ולאחר קבלת אישור לכך מאת ראש המועצה.
  2. המבקש לעסוק ברוכלות, יגיש בקשה מפורטת למחלקת רישוי עסקים במועצה לקבלת אישור למיקום וסוג הרוכלות.
  3. תקופת אישור הרוכלות תהיה נקובה בתאריכים ולא תותר רוכלות באופן קבוע.
  4. אזור הדוכן יישמר נקי בכל עת.
  5. לא תאושר הצבת הדוכן ללא תשלום אגרה מראש, בהתאם לקבוע בחוק עזר לתמר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי), התשע"ד – 2013, סעיף 79 ובתוספת הרביעית לחוק זה (הקישור באתר מוטעה).
    
 3. נגישות
  1. מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה'1 לחוק האמור.
  2. מבקש הרישיון יגיש למועצה תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות. מבקש הרישיון יפעל בהתאם להוראות המועצה בעניין זה.