דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת, כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

1.   הבהרות חוקיות:                                                

  1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  3. בעל עסק בתחומי המועצה,  יעמוד בכל חוקי העזר הרלבנטיים והחלים על פעילות עסקו.
  4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
  5. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  6. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כגון: מזנון, קיוסק, תחנת תדלוק וכדומה, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם.
  7. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
  8. בעל עסק ידווח, למועצה וליחידה הסביבתית ערד, על כל שינוי בעסק, העלול להשפיע על העמידה בתנאי הרישיון, שלושה חודשים מראש לפחות, ויפעל לפי הנחיותיהם.

כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי, אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במסגרת המפרטים הבאים שיפורסמו על ידה, לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.