מחלקת גבייה אחראית להכנת צו הארנונה ואכיפתו וכן לעריכת שומה וגביית כספים מתושבים ובעלי עסקים בגין ארנונה, מסים ואגרות שונות. המחלקה מנפיקה שוברי תשלום לארנונה, היטלים ומסים מקומיים ומרכזת ועדה להנחות בארנונה על פי קריטריונים קבועים. 

תחומי אחריות

 • גביית תשלומים ובהם מסי ארנונה, אגרות ביוב ומים, אגרות אשפה ואגרות שילוט.
 • הוצאת שומת ארנונה שנתית ודו-חודשית.
 • בדיקת זכאות ומתן הנחות בארנונה.
 • ביצוע בדיקות לצורך קביעת שומה בארנונה.
 • קביעת סיווגי ארנונה במסגרת צו הארנונה.
 • ביצוע החלפות מחזיקים בנכסים.
 • פיקוח ואכיפה מנהלית ומשפטית בגין חובות שלא שולמו.

מענה לפניות תושבים

 • ארנונה – הנחות, פטורים וכללי – בתוך 8 ימי עבודה.
 • השגות בנוגע לארנונה – בתוך 60 ימי עבודה.
 • החלפת גורם משלם ארנונה – בתוך 5 ימי עבודה.
 • בקשה להיעדר צריכת מים – בתוך 5 ימי עבודה.
 • בקשה לבוררות בנושא תשלום מים – בתוך 30 יום.
 • פניות בנושא נזילות ופניות כלליות בנושא מים – בתוך 7 ימי עבודה.
 • עדכון נפשות בהתאם להנחיית רשות המים – בתוך 3 ימי עבודה.
 • השגות כלליות בנושא ביוב – בתוך 30 יום.
 • פניות בנושא אגרת ביוב – בתוך 7 ימי עבודה.
 • השגות על אגרת שמירה – בתוך 60 ימי עבודה.
 • פניות כלליות בנושא אגרת שמירה – בתוך 8 ימי עבודה.
 • פניות בנושא שילוט, אגרת פינוי אשפה, התראות ועיקולים ונושאים כלליים – בתוך 7 ימי עבודה.