מחירון מועצת הצמחים plants.moonsitesoftware.co.il
התאחדות חקלאי ישראל  www.iff.co.il
עובדים זרים יח' הסמך  www.ecom.gov.il
אתר מזג האוויר לחקלאים  www.israelweather.co.il
קרן נזקי טבע   www.kanat.co.il
מועצת הצמחים   www.plants.org.il
מועצת הלול   www.ofot.org.il
מועצת החלב   www.milk.org.il
משתלת השתיל  www.hashtil.com
משרד החקלאות ופיתוח הכפר   www.moag.gov.i