מהו אירוע המוני או אירוע חד פעמי עתיר קהל ??

כל סוג פעילות או אירוע מסוג עינוג ציבורי או אירוע בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך ברישיון עסק, ולתקופה קצרה וזמנית ושאינו הפגנה,עצרת או פעילות חינוכית.

לדוגמא: (עינוג ציבורי, מופע ביער, אירועי יום העצמאות, חגיגות 60 לייסוד המושב, שוק מזון, אוהל ענק לממכר מכשירי אלקטרוניקה).

 • בקשה לאירוע המוני תוגש למחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני מועד האירוע.
 • לבקשה יש לצרף תוכנית עסק המשולבת בתוכנית בטיחות אליהן יצורף ניספח בטיחות מלא.
 • על התוכנית יחתום מהנדס בטיחות ו"בעל מקצוע מוסמך" מסמכים נוספים שיפורטו בהמשך.
 • עבור הצבת דוכן מזון באירוע המוני, נדרשים אישורי משרד הבריאות/כיבוי אש בהתאם לדרישות האירוע.

שלבי תהליך הרישוי וההפקה:

 1. תיאום תאריך האירוע מול אגף התיירות בטלפון: 08-6688892, או בכתובת מייל : angela@ma-tamar.co.il  
 2. קבלת מידע מוקדם ותדריך דרישות הרישוי של המועצה בטלפון: 08-6688839
 3. תיאום מוקדם עם המשטרה לסיכום הדרישות מהאירוע.
 4. הכנת תוכנית האירוע והכנת מסמכי הבקשה הנדרשים לאירוע.
 5. הגשת הבקשה לרישיון לאירוע במחלקת רישוי עסקים – עד 30 יום לפני יום האירוע עבור הצבת דוכן מזון באירוע המוני, נדרש גם אישור משרד הבריאות.
 6. הבקשה תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר, בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר,יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם הגורמים.
 7. קבלת הרישיון - הרישיון יימסר רק בסמוך לפתיחת האירוע,לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות ע"י המשטרה.

לדרישות לאירועים שאינם טעוני רישוייש ללחוץ כאן.

לדרישות לאירועים טעוני רישוי : יש ללחוץ כאן.

 

טופס דרישות לאירועים:

לתשומת לבכם,  לפני שליחת הטופס מהאתר, יש להוריד ולמלא את הטפסים (הצהרהחוזה, ביטוח)  הרלוונטיים לארוע ולצרפם מלאים וחתומים לטופס המקוון: 

 

1
פרטי האירוע
2
צירוף קבצים רלוונטים
3
הצהרת המבקש
 • על בעל האירוע או נציג מטעמו יש לפנות לאגף תיירות לבדיקת זמינות השטח בדוא''ל angela@ma-tamar.co.il או בטלפון 08-6688892.
 • לאחר בדיקה ושריון השטח באחריות מגיש הבקשה למלא את הטופס להלן ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים כקובץ נפרד ובפורמט PDF  בלבד.
 • הפרטים ימולאו ע"י המפיק המבקש לקיים אירוע בשטחים פתוחים.
 • לאחר מילוי הטופס וצירוף כל המסמכים הנדרשים לקיום האירוע, באחריות המפיק לפנות ישירות למחלקת רישוי עסקים על מנת לפתוח תיק רישוי לטובת האירוע בלינק או בטלפון 08-6688893

 

פרטים כללים


פרטי האירוע

השטח המבוקש * שדה חובה

סוג האירוע * שדה חובה

הארוע יתקיים תחת תקן ירוק/סגול * שדה חובה

תכולה ודגשים לקיום האירוע

 

 

 


אישור על קיום הביטוחים


הצהרה  

 את ההצהרה יש לשלוח בנוסח המצורף, על גבי דף לוגו הכולל חתימה, חותמת ותאריך


חוזה 

 את החוזה יש לשלוח בנוסח המצורף, על גבי דף לוגו הכולל חתימה, חותמת ותאריך


 

במקביל למילוי טופס זה, יש ליצור קשר ישירות עם מחלקת רישוי עסקים על מנת לפתוח תיק לאירוע המבוקש. 

קבלת/החזרת שטח

 • על אחריות המפיק לדווח בזמן אמת לנציג מחלקת התיירות על קבלת שטח לא נקי/מכולה לא מרוקנת.
 • על אחריות המפיק להשיב שטח נקי.


רישוי אירוע

אירוע טעון רישוי הינו:

 •  אירוע המכיל מעל 500 משתתפים
 • אירוע הכולל משקאות משכרים
 • אירוע הכולל הגשת מזון ומשקאות


זמני התקן לקבלת רישוי לאירוע טעון רישוי:

 1. הגשת בקשה לפתיחה תיק במחלקת רישוי עסקים ע"י המפיק ישירות למחלקת העסקים לא יאוחר מ- 40 ימי עבודה מתאריך האירוע.
 2. הגשת כל המסמכים הדרושים למחלקת הרישוי לא יאוחר מ-30 ימי עבודה מתאריך האירוע.

זמני התקן לקבלת רישוי לאירועי לא טעון רישוי:

 • הגשת בקשה לפתיחה תיק במחלקת רישוי עסקים ע"י המפיק ישירות למחלקת העסקים לא יאוחר מ- 30 ימי עבודה מתאריך האירוע.


אישורים מגורמים נוספים


באחריות מגיש הבקשה לפנות:

 • למשטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה
 • למחלקת רישוי עסקים בדואר אלקטרוני או בטלפון, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה, לוודא את הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק.

Browser not supported