חוק התכנון והבניה קובע כללים לגבי מתן מידע תכנוני רשמי למיקום מסוים בעיר, החוק קובע מהו המידע שיינתן, גובה האגרה שתשולם ואת לוח הזמנים למתן המידע.

לבקשת מידע תכנוני - יש לפנות לועדה המקומית בטופס: קישור

מה כולל דף מידע תכנוני ?

מידע תכנוני - מידע כללי עבור נכס הכולל את השימושים המותרים עפ"י התב"ע (תוכנית לבניין עיר) וזכויות הבניה המאושרות.

דף המידע שיסופק למבקש יכלול: איתור הגוש, החלקה והכתובת, פירוט התכניות החלות על החלקה, יעוד הקרקע, פירוט שימושים מותרים, קווי הבניין, שטחי הבניה המותרים, מספר הקומות המותר, מספר יחידות הדיור המותר, זכויות בניה על הגג, זכויות במסגרת תמ"א 38, הגבלות בניה (אם קיימות).

מה לא נכלל בדף מידע תכנוני ?

חשוב להדגיש כי המידע ניתן לגבי חלקה או מגרש ולא על דירה מסוימת, דף המידע אינו נותן מענה לבקשה ספציפית לבניה או שינוי במבנה הקיים. המידע התכנוני יכול להוות בסיס לתכנון, אך אינו מהווה תחליף לעבודה של אדריכל/מהנדס מצדו של בעל הנכס.

תוך כמה זמן מתקבל המידע ?

על פי החוק, המידע המבוקש יועבר עד 30 יום מהגשת הבקשה. את המידע ניתן לקבל בדואר, במייל או במסירה ידנית.

בקשה למתן מידע לפי סעיף 119א לחוק תכלול את תיאור הקרקע שעליה מבוקש המידע, שתאפשר לוועדה המקומית לזהותה, ואת מהות המידע המבוקש :

  1. שטחה של קרקע שאינו מיועד לצרכי ציבור, בדרך הפקעה או בדרך אחרת, לפי כל תכנית, וזאת ברמת הדיוק של המסמכים הנמצאים במשרד הועדה המקומית.
  2. יעודה של הקרקע והשימושים המותרים בה לפי כל תכנית, לרבות כל החלופות של יעודים ושימושים אלה.
  3. זכויות הבניה לפי כל תכנית, לרבות כל החלופות שבתכנית;
  4. מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מהוראות התכנית לעניין מסלולי טיסה או הבטיחות בה או לעניין מניעת מפגעי רעש או מפגעים סביבתיים אחרים.
  5. מגבלות בשימוש בקרקע הנובעות מהוראות תכנית לחלוקה מחדש כאמור בסימן ז' לפרק ג' בחוק.

(ב) לעניין תקנה זו, "תכנית" – לרבות תכנית שהופקדה.

(ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מחובת הועדה המקומית למסור מידע
      נוסף לפי סעיף 119א לחוק.

סעיף 119א חובת מסירת מידע :

הועדה המקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור; הועדה תמסור גם מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה.