אגף ההנדסה  כפוף למהנדס הרשות, שהינו הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו המפורטים להלן:

  1. תכנון במרחב המועצה- ייזום וקידום תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים הדרושים למועצה לצרכי תכנון בתחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי שתחומה של המועצה נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות התכנון לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי החוק האמור ובין שאינה ועדה מקומית.
  2. הפיקוח והרישוי בנושאי בנייה- מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס.
  3. הבניה הציבורית- בניה לצרכי ציבור, כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, (תשכ"ה-1965) המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה.
  4. כל העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי המועצה או מטעמה.

אגף ההנדסה אמון על ביצוע מדיניות המועצה בתחום הבינוי והפיתוח הציבורי ועיצוב סביבת המגורים, לרבות ייעוץ מקצועי הקשור במגמות התפתחות המועצה בעתיד, תוך שימת דגש על איכות חיים ושמירה על צביון המועצה.

גלעד חזן
מהנדס המועצה
08-6688820