בראש אגף הגזברות עומד גזבר המועצה, עידן שילמן. הגזבר אחראי באופן ישיר על התכנון והבקרה התקציביים, בניית התקציב השנתי, עדכוני תקציב רגיל ובלתי רגיל ככל שנדרש, הכנת בדיקות כלכליות וניתוחם, עריכה ואישור צו המיסים השנתי וניהול התוכן המקצועי של מערכות המידע שבשימוש האגף.

אגף הגזברות מנהל את המערכת הכספית של המועצה ופועל למען ניהול יעיל ותקין של משאביה הכספיים, תוך שמירה על הוראות הדין והנחיות הרשויות המוסמכות מטעם מדינת ישראל ולרבות החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי משרד הפנים.

הייעוד המרכזי של פעילות האגף הינו יצירת התשתיות הכלכליות והניהוליות לייצוב בסיסה הכספי של המועצה, לשמירה על המסגרת התקציבית המתוכננת תוך שמירה על קופת המועצה וביטחונה, אגב פיקוח ובקרה חשבונאית מתאימים בהתאם להוראות כל דין.

גזבר המועצה הינו הסמכות העליונה של המועצה בנושא ניהול הכספים. במסגרת תפקידו זה הוא משמש כיועץ ראש המועצה, המועצה והנהלתה בגיבוש מדיניותה הכספית של המועצה, בגיוס מקורות הפנים והחוץ לפעילות זו, והינו שותף פעיל ומלא לפעולות התכנון והיישום להרחבת בסיס הקיום הכלכלי של המועצה. אגף הגזברות, בראשותו של גזבר המועצה, מכין את הצעת התקציב, ובהתאם לצורך את ההצעות לעדכונו של התקציב, מפקח על השמירה על מסגרת התקציב לאחר אישורו, על אבטחת המשאבים ועל האיזון התקציבי, מנהל את רישום פעולות הרכש, המכרזים וההתקשרויות של המועצה ומפקח עליהן, ומנהל ומתפעל את מערכת החשבונות של המועצה.

עידן שילמן
גזבר
08-6688838
שגית דנינו
סגנית גזבר
08-6688897
רונית אוחנונה
מנהלת לשכת גזבר
08-6688804
נטלי וייטר אדרי
חשבת אגפית וממונה על ביטוחי הרשות
08-66888882