דלג לתוכן העמוד

דרושים

מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי

 

 

yes פרטים על משרות ודרושים בכתובת מייל : ko@ma-tamar.co.il

yes הגשת מועמדות באמצעות טופס מילוי פרטים אישיים למועמד למשרה (לחצו כאן)

 

 


מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי

סוג תפקיד: התפקיד לא מוזכר בחקיקה.

תיאור התפקיד

ייעוד:

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים אירגוניים ברשות.

תחומי אחריות:

 1. תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות.
 2. ניהול תהליכי איתור וגיוס של עובדים ברשות.
 3. ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.
 4. ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.
 5. ניהול מערך ההדרכה ברשות.
 6. ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.
 7. ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.
 8. טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות
 9. ניהול יחסי העבודה ברשות.
 10. ניהול יחידת ההון האנושי ברשות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 1. תכנון מערך ההון האנושי ברשות המקומית
 1. גיבוש תכנית עבודה להון האנושי ברשות, לאור היעדים האסטרטגיים של הרשות.
 2. ניהול הידע של מערך ההון האנושי ברשות, על ידי תיעוד ומאגרי נתונים.
 3. קביעת נהלי עבודה רשותיים ועדכונם מעת לעת.
 4. קידום תהליכים ארגוניים ברשות.
 5. ניהול מערך ניוד וקידום העובדים ברשות.
 6. תקצוב ההון האנושי ברשות (תקנים, הדרכה ועוד) בתיאום עם גזבר הרשות המקומית.
 7. הסדרת נהלי עבודה בתחום משאבי האנוש, בהתאם לחוקת העבודה ולאוגדן תנאי השירות.
 8. מתן חוות דעת מקצועית על תהליכי העבודה בארגון ועל השינויים הארגונים, אם מבוצעים ברשות.
 1. ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות
 1. איתור וחיזוי הצרכים ואפיון דרשות התפקידים להם נדרשים עובדים, בשיתוף עם הממונים על תפקידים או ברשות.
 2. ביצוע תהליכי מיון למועמדים לעבודה, לרבות הפעלת מכוני מיון במיקור חוץ וראיונות מיון.
 3. ניהול ועדות מכרזים לבחירת עובדים למילוי תפקידים ברשות.
 4. ניהול מאגר מועמדים ממוחשב.
 1. ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות
 1. פתיחת תיק עובד.
 2. פיקוח על קבלת המסמכים הרלוונטיים מהעבד (ניסון מקצועי, ותק, השכלה וכיוצ"ב).
 3. פיקוח על מילוי טפסי קליטה לעובד חדש (שאלון אישי, קרובי משפחה, עבודה יחידה/נוספת, טפסי נסיעות וכד').
 4. הכנת הודעות קבלה לעובד הכוללת את תנאי העסקתו.
 5. הכנת חוזה אישי לעובד, ובמידת הצורך קבלת אישור לחוזה ממשרד הפנים.
 6. בדיקת נתוני קליטת העובד והעברתם לחשב השכר ברשות.
 7. הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד.
 8. ליווי המנהלים במהלך תהליכי הקליטה וכניסה לתפקיד של עובדים חדשים.
 
 1. ניהול תקני משאבי האנוש ברשות
 1. ניהול תקני כוח אדם ייעודיים במשרדי הרשות השונים.
 2. ניהול  תקני כוח אדם מוניציפאליים ועובדים בהסדרי העסקה עקיפים, הנקבעים ע"י הרשות המקומית מול הגזברות ומול היחידות השונות ברשות.
 3. פיקוח על מצבת העובדים והתקנים הפנויים.
 4. הפקת דו"חות ניהוליים, הנוגעים לתקנים ולמצבת משאבי האנוש ברשות.
 5. הגשת דו"ח מצבת משאבי האנוש למשרד הפנים בהתאם לדרישותיו.
 6. התאמת מצבת משאבי האנוש ברשות לדרישות המופיעות בתכניות התייעלות.
 1. ניהול מערך הכשרת העובדים
 1. איתור ומיפוי של צרכי ההדרכה וההשתלמות הדרושים לעובדים ברשות, לאור תכנית העבודה של היחידה והיעדים האסטרטגיים של הרשות.
 2. תיאום הכשרות לתפקידים רוחביים ברשות.
 3. ארגון ימי השתלמויות מקצועיים, בהתאם לצרכי הרשות ולצרכי העובד ובהתאם לנדרש בהסכמים קיבוציים.
 4. בקרה והערכה של ביצוע ההשתלמויות וההדרכות אל מול התכנון, הפקת לקחים והטמעתם במערכת.
 5. ייזום ומעקב אחר הרחבת השכלה והשתלמויות מקצועיות של עובדים.
 6. ביצוע ראיונות חתך תקופתיים ביחידות הרשות.

 

 

 

 1. ניהול תחום רווחת העובדים בארגון
 1. ארגון ימי רווחה לעובדים, לרבות טיולים וסיורים לימודיים.
 2. קידום פעולות תמיכה בעובדים המתמודדים עם בעיות מיוחדות (בשיתוף עם ועד העובדים).
 3. ניהול טקסים ואירועים מיוחדים ברשות, דוגמת חגים ושמחות.
 1. ניהול מערך דיווח הנוכחות של עובדי הרשות
 1. הנפקת כרטיס נוכחות לכל עובד ברשות.
 2. בקרה אחר דיווחי נוכחות מהיחידות השונות.
 3. ניהול רישום של חופשות עובדים, לרבות חופשות מחלה וחופשות לידה, שעות נוספות, קריאות פתע וכוננות.
 1. טיפול בסיום העסקת עובד ברשות
 1. הכנת מכבי פיטורים/סיום העסקה והודעה מוקדמת, בהתאם לחוק ולחוקת העבודה.
 2. העברת המסמכים הרלוונטיים לטיפול פיצויי פיטורים ו/או קצבת שארים.
 3. ניהול תהליך גריעת עובד ממצבת העובדים בסיום העסקה של העובד.
 4. הודעה ליחידת השכר על הפסקת תשלום השכר וביצוע גמר חשבון, בתום סיום יחסי העבודה.
 5. החלפת המנכ"ל בוועדת הפיטורים אם אין מנכ"ל בעירייה [כאשר מדבור בפיטורי עובד שאינו מוזכר בסעיף 171 לפקודת העיריות (נוסח חדש)].
 6. ניהול מערך הפרישה, לרבות מעקב אחר עובדים המגיעים לגיל פרישת חובה, הנחיה פרטנית של עובד לקראת פרישה לפנסיה, הפקת מכתב הודעה על פרישה לפנסיה הכולל את כל נתוני הפרישה, וכן ניהול תכניות פרישה מיוחד על פי צורך.
 7. טיפול בהשלכות הארגוניות הנובעות מסיום העסקת העובד דוגמת ביטול המשרה, איושה ע"י ניוד רוחבי או ע"י מכרז פנימי/פומבי.
 1. ניהול יחסי העובד ברשות
 1. פיקוח על הסכמי השכר שנחתמים עם עובדי הרשות.
 2. ייצוג הרשות בסוגיות שונות אל מול הוועדים וההסתדרויות השונות אליהם משתייכים עובדי הרשות, לרבות ועדות פריטטיות וכן בבתי הדין למשמעת ולעבודה.  
 3. פיקוח על טיפול בחריגות משמעתיות של עובדי הרשות, המתבצע על ידי מנהליהם הישירים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
 • ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות.
 • הנחיה וליווי של מנהלים ועמיתים בארגון.  
 • עבודה עם ממשקים רבים, ברשות ומחוצה לה.
 • יכולת ניתוח וקבלת החלטות
 • עבודה בתנאי לחץ

כפיפות:

למנכ"לית הרשות המקומית

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה:

השכלה:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר אקדמאי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגוני.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי הרבנות הראשית לישראל

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

קורסים והכשרות מקצועיות

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שמועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

שפות:

בהתאם לצורך

יישמו מחשב:

היכרות עם התוכנות ה-OFFICE.

רישום מקצועי

לא נדרש.

ניסיון מקצועי:

ברשות מקומית ברמה ג'- ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, במהלך ה6 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי משאבי האנוש, פיתוח, ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך הדרכה.

ניסיון ניהולי:

ברשות מקומית ברמה ג'- שנה לפחות של ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז למנהל לתפקיד מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי

היחידה:

משאבי אנוש

תואר המשרה:

מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי

דרגת המשרה ודירוגה:

 

היקף העסקה:

100% משרה

סוג מכרז:

פנימי /פומבי

תיאור תפקיד:

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות. עיקרי התפקיד:

 1. תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות.
 2. ניהול תהליכי איתור וגיוס של עובדים ברשות.
 3. ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.
 4. ניהול תקני משאב האנוש ברשות.
 5. ניהול מערך ההדרכה ברשות.
 6. ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.
 7. ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.
 8. טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות
 9. ניהול יחסי העבודה ברשות.
 10. ניהול יחידת ההון האנושי ברשות.

תנאי סף:

 

השכלה ודרישות מקצועיות:

 1. בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

יתרון לבעלי תואר אקדמאי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, הנדסת תעשייה וניהול או מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגוני.

 1. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שמועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרישות ניסיון

 1. ניסיון מקצועי-
 • ברשות מקומית ברמה ג'- ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, במהלך ה6 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי משאבי האנוש, פיתוח, ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך הדרכה.
 1. ניסיון ניהולי-
 • ברשות מקומית ברמה ג'- שנה לפחות של ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

 

דרישות נוספות

 • שפות - בהתאם לצורך
 •  יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
 • ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות.
 • הנחיה וליווי של מנהלים עמיתים בארגון.
 • עבודה עם ממשקים רבים ברשות ומחוצה לה.
 • יכולת ניתוח וקבלת החלטות.
 • עבודה בתנאי לחץ
   

כפיפות:

למנכ"לית  הרשות המקומית.

מינהלה:

 • מועד פרסום המכרז: יום חמישי 02.06.22
 • קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי 16.06.22 בשעה 12:00

לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש במייל

 ko@ma-tamar.co.il  או בפקס 08-6688901.

 • איש הקשר לעניין מכרז זה: אילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

 טלפון: 08-6688871

 

 • יש למלא טופס שאלון למועמד  ניתן  להשיג שאלון זה באתר המועצה האזורית "תמר"    

**  ייענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

 

 

* תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו-9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים הוכחת המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

 

* תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד/ת הוא/יא בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

* כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז