דלג לתוכן העמוד

דרושים

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת קידום רישוי עסקים ותברואה

yes הגשת מועמדות בטופס מילוי פרטים אישיים למועמד למשרה> לחצו כאן

 

הגדרת התפקיד מנהל/ת מחלקת קידום רישוי עסקים ותברואה

סוג תפקיד:

התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.

תיאור התפקיד מנהל/ת מחלקת קידום רישוי עסקים ותברואה

ייעוד: הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים.

תחומי אחריות:

 • ניהול היחידה לרישוי עסקים ותברואה.
 • אחריות על עבודת תברואן וקבלן ההדברה במועצה.
 • ניהול הליך קבלת רישיון עסק.
 • פיקוח על פעילות העסקים, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים.
 • הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים.
 • ליווי עבודת הווטרינר הרשותי .
 • אחריות על קבלני פינוי האשפה והמחזור.
 • ניהול ופיקוח נושא השילוט המסחרי ברשות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 1. ניהול היחידה לרישוי עסקים ותברואה
 1. הנחיה מקצועית ועדכון עובדי היחידה בדבר חוקים ותקנות בנושא רישוי עסקים.
 2. קביעת חלוקת העבודה בין עובדי היחידה והנחייתם לביצוע העבודה.
 3. גיבוש תכניות  הדרכה לעובדי היחידה ופיקוח על ביצוען ועל ההשתתפות בהן.
 4. הגשת הצעת התקציב השנתי ובקרה על ביצועו.
 5. טיפול בתלונות  המתקבלות במוקד הטלפוני בנושא רישוי עסקים, כולל מתן תשובה לפונים והתמודדות מול עסקים.
 6. הגשת דו"ח פעילות שנתי על פעילות יחידתו לממונה, בהתאם להסדרים ברשות המקומית.
 7. הכנת דוחות נדרשים, הזנתם ושליחתם למשרד הפנים ובמידת הצורך לגורמים מקצועיים נוספים.
 1. אחריות על עבודת התברואן וקבלן ההדברה במועצה
 1. פיקוח תברואתי על בתי עסק, מוסדות חינוך, מעונות, מוסדות רווחה ומוסדות ציבור להלן מוסדות בתחומי הרשות המקומית.
 2. מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק לגבי אתרים כמפורט בסעיף 1 שלהלן.
 3. טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות - מסירת חוות דעת, הודעות וצווים.
 4. בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך )הסמכה כדוגם מים(.
 5. אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה.
 1. ניהול הליך קבלת רישיון עסק
 1. מתן הנחיות למגישי בקשות לקבלת רישיון עסק, בנוגע להכנת תכנית עסק, בעיות רישוי וכיוצ"ב.
 2. וידוא קבלת בקשות לרישוי עסקים בטפסים ובמסמכים הנדרשים ע"פ חוק.
 3. ניהול הליך גביית האגרות עבור השירותים הניתנים.
 4. ניהול הליך בחינת בקשה לקבלת רישיון עסק.
 5. בדיקת בקשות לקבלת היתר מזורז (בכפוף לקבוע בהוראות החקיקה בנושא)
 6. וידוא כי הבקשות לקבלת רישיון עסק עוברות לבדיקה הנדסית ולגורמים האחראים על הנפקת האישורים הרלוונטיים לסוג העסק.
 7. וידוא תקינות הליך הרישוי, בהתאם לדרישות הדין הקיים.
 8. וידוא מתן תשובות לבעלי העסקים לבקשות לקבלת רישיון עסק.
 9. ניהול הנפקת רישיונות זמניים וביצוע חידוש רישיונות תקופתיים.
 1. פיקוח על פעילות העסקים, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים
 1. הכנת תכניות עבודה שבועיות למפקחים והתאמתן לבקשות הרישוי ולתלונות המתקבלות מהמוקד.
 2. גיבוש תכניות פעולה והסדרי דיווח הדדיים בשיתוף עם מחלקת  הפיקוח ברשות ועם מערכת הפיקוח של משרדי הממשלה, לשם אכיפת החקיקה הרלוונטית.
 3. ביצוע סיורים משותפים עם המפקחים, בהתאם לשיקול דעתו ובמידת הצורך.
 4. פיקוח על עמידה בתנאי רישיון העסק.
 5. הכנת דו"ח שנתי על מצב רישוי העסקים ברשות המקומית, בשיתוף עם גזבר הרשות המקומית והגשתו למשרד הפנים.
 1. הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים
 1. התנעת וניהול הרפורמה
 2. הטמעת החקיקה בנוגע לרישוי עסקים, לרבות תיקונים לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי עסקים)- תשע"ג 2013
 3. מיפוי העסקים הפועלים ברשות על פי סוגיהם.
 4. עדכון בעלי העסקים ונותני האישור אודות שינויים בעקבות הרפורמה, לרבות המפרטים האחידים ברמה הארצית
 5. עדכון מערכות המחשוב ברשות בנושא רישוי עסקים
 6. הדרכת כלל העוסקים ברישוי עסקים ברשות על השינויים ועל יישום צעדי הרפורמה ביחידה/ברשות
 7. הקמת עמדות מידע ממוחשבות- להנגשת מידע שוטף לבעלי עסקים.
 8. ועדת השגה- אחראי על הקמת ועדת השגה, חבר בוועדת ההשגה, ריכוז הגשות לוועדה, מעקב ובקרה אחר החלטותיה, יידוע בעלי העסקים על זכותם להגיש ערעור על סירוב /תנאים לוועדת ההשגה.
 9. קביעת תכנים מקצועיים לעמדות המידע הממוחשבות ועדכונם, לרבות מידע על התקדמות הליכי הרישוי.
 10. כתיבה של מפרט הדרישות הרשותי הכולל את כל התנאים של הרשות המקומית מבעלי העסקים. וכן את מדיניות הרשות לגבי עסקים ופרסומת באתר האינטרנט של הרשות.
 1. ליווי עבודת הווטרינר הרשותי
 1. פיקוח על בעלי חיים ומזון החי, לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים והפצת מחלות, ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקורית(.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. ייצוגיות
 2. שירותיות
 3. שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים.
 •  

למנהל אגף תפעול

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי.

קורסים והכשרות מקצועיות :

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 

שפות:

עברית ברמה גבוהה

יישומי מחשב:

היכרות עם תוכנות ה- OFFICE

רישום מקצועי

לא נדרש

ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל- ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

עבור הנדסאי רשום- 3 שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או הכירות עם תחום השלטון המקומי.

עבור טכנאי מוסמך- 4 שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

ניסיון ניהולי

לא נדרש.

רישום פלילי

היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים ותברואה

היחידה:

אגף תפעול

תואר המשרה:

מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים ותברואה

דרגת המשרה ודירוגה:

 

היקף העסקה:

100% משרה

סוג מכרז:

חיצוני

תיאור תפקיד:

אחריות על הפעלת חוק רישוי עסקי, בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים, על מנת להבטיח קיום מטרות חוק רישוי עסקים תשכ"ח -1968. עיקרי התפקיד:

 1. ניהול היחידה  לרישוי עסקים.
 2. אחריות על עבודת תברואן המועצה.
 3. ניהול הליך קבלת רישיון עסק.
 4. פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים.
 5. הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים.
 6. ליווי עבודת הווטרינר הרשותי .
 7. אחריות על קבלני פינוי האשפה והמחזור.
 8. ניהול ופיקוח נושא השילוט המסחרי ברשות.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות

 1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. יתרון תואר אקדמי בתחומים הבאים: מנהל ציבורי, הנדסה, תכנון ערים, אדריכלות, או איכות הסביבה.
 2.  

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012.

 •  

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

 1. המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי.

דרישות ניסיון

 • ניסיון מקצועיעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל- ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

עבור הנדסאי רשום- 3 שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או הכירות עם תחום השלטון המקומי.

עבור טכנאי מוסמך- 4 שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

 • ניסיון ניהולי – לא נדרש.

דרישות נוספות

 • שפות – עברית ברמה גבוהה
 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת OFFICE
 • שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי העסקים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • ייצוגיות
 • שירותיות
 • שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים

כפיפות:

למנהל אגף תפעול

מינהלה:

 • מועד פרסום המכרז: יום חמישי 29.07.21
 • קורות חיים  יש להגיש עד יום: חמישי  12.08.21 בשעה 12:00

בשעה 12:00 לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש  בטופס המקוון:

 yes טופס מילוי פרטים אישיים למועמד למשרה

או למייל  ko@ma-tamar.co.il  .

 • איש הקשר לעניין מכרז זה: אבי כהן מנהל אגף תפעול

 טלפון: 08-6688826

 • ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא ניתן  למלא שאלון זה באתר המועצה האזורית "תמר".

 

**יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

**כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, בכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

 

yes הגשת מועמדות בטופס מילוי פרטים אישיים למועמד למשרה> לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז