לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור המועצה ותעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אולם, מודגש כי המידע מקורו בצד שלישי  ומוסכם כי למועצה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין היא מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים כן אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
בהתאם, השימוש במידע המצוי להלן ו/או כל חלק ממנו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמועצה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, בין עקיפים ובין ישירים, בהם יישא המשתמש בגין שימושו ו/או הסתמכותו על מידע זה

דרושים למגוון משרות בקניון ים המלח

17/07/2019

דרושים לעבודה מאתגרת וייחודית במו\"פ מדבר וים המלח

17/07/2019

דרוש/ה עוזר/ת מחקר למו\"פ מדבר וים המלח

08/07/2019

דרושים למגוון משרות בסודה סטרים

04/06/2019

דרושים עובדים לחברת ג\'ק קובה - קניון ים המלח

22/05/2019

דרושים במפעלי כימיקלים לישראל

21/05/2019