הודעת המועצה האזורית תמר בדבר מינוי ועד מקומי בישוב נווה זוהר


הודעת המועצה האזורית תמר

בדבר מינוי ועד מקומי בישוב נווה זוהר

פנייה שניה -

בישוב נווה זוהר לא הוגשה או לא אושרה אף לא רשימת מועמדים אחת לקראת הבחירות לוועד המקומי בתאריך 30/10/2018. על כן, בכוונת משרד הפנים למנות חברי ועד המקומי לפי סעיף 172 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958. תושב היישוב המעוניין להציע עצמו כמועמד למינוי כחבר ועד על ידי משרד הפנים רשאי לפנות למזכיר המועצה האזורית תמר, מר יובל מסילתי,  עד ליום 15/7/2019 ולהציע את מועמדותו, שתישקל על ידי משרד הפנים. יובהר כי אין בקיום ההליך האמור בכדי לפגוע בשיקול דעתו של משרד הפנים ואין משרד הפנים מתחייב למנות מי מבין המועמדים שיציעו את מועמדותם במסגרת ההליך האמור.

לתשומת לבכם, ככל שלא ימצאו מועמדים, תפעל המועצה בהוראת משרד הפנים לאיתור מועמדים אף שאינם תושבי הישוב.

  יובל מסילתי

       מזכיר המועצה

להורדת המסמך