מצטרפים ללוח העסקים המקומי


בעלי עסק ? חשוב שתדעו ...!

לבקשת ראש המועצה, קיימו בעלי התפקידים במועצה בחינה מחודשת של מדיניות המועצה לעידוד רכש מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי באזורנו, לצורך חיזוק הכלכלה המקומית.

המלצות הועדה בהשתתפות סגן הגזבר, מנהלת מחלקת הרכש ויועמ"ש המועצה הועברו לבחינת ראש הרשות ולמנכ"ל ומנהל הכספים של המועצה.

לאחר בחינת ההמלצות החליטו ראש המועצה ומנכ"ל ומנהל הכספים של המועצה על אימוץ מדיניות מעודדת רכש מקומי כדלקמן:

  1. בהליכי מכרזים פומביים לרכש של עבודות, של שירותים ושל טובין תינתן עדיפות של 5% לספקים מקומיים. * (כלומר, במידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 5% מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה בהליך). העדפה זו תצוין במפורש במסמכי המכרז.
  2. בהתקשרויות עד סכום מכרז לרכש של עבודות, של שירותים ושל טובין תינתן עדיפות של 10% לספקים מקומיים. *כלומר, במידה והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 10% מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו של אותו ספק מקומי כזוכה בהליך). העדפה זו תצוין במפורש במסמכי הרכש ותעודכן בנוהל הרכש  הרלוונטי (התקשרויות מתחת לסכום מכרז).

* ספק מקומי יוגדר כדלקמן: יחיד אשר הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים;  תאגיד שבעל השליטה בו (כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות) הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים, במועד הגשת ההצעה

3. לחצו כאן להצטרפות ללוח העסקים בתמר - חינם !

מצטרפים ללוח העסקים בתמר