​​​​​​​הודעה לציבור בעלי העסקים במועצה לאור משבר קורונה


הודעה לציבור בעלי העסקים במועצה לאור משבר קורונה

 1. בהתאם לתיקון מיום 21.4.20 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות ההנחות") תינתן הנחה מארנונה באופן מלא (100%)  לחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 למגוון רחב של עסקים. המועצה בחרה בחלופה זו על פני מתן הנחה שנתית בשיעור של 25% בשיעורים חודשיים עד סוף השנה מתוך הבנה כי הפטור מתשלום הארנונה הוא החלופה הנכונה יותר עבור בעלי העסקים במועצה ועל מנת להקל עליהם כמה שניתן.
 2. לידיעתכם, המועצה איננה יכולה ואסור לה על פי חוק להתערב בהחלטת משרד הפנים - המהווה הסמכות היחידה המורשית  על פי החוק לדחות/לקבל ההחלטה בנושא ההטבה.
 3. ההנחה תינתן ללא צורך בהגשת בקשה ובאופן גורף לכלל הנכסים שבתחום שיפוט המועצה, למעט הנכסים הבאים שאינם זכאים להנחה ומפורטים ברשימה כלהלן
 • מבנה מגורים  קוד סיווג 1 ו- 21
 • מבנה חקלאי קוד סיווג: 60, 61 ו- 62
 • אדמה חקלאית קוד סיווג: 109 ו- 111
 • בנקים וחברות ביטוח: קוד סיווג 3 ו- 24
 • מתוך קוד סיווג 2 וקוד סיווג 22 : לא זכאים להנחה נכסים המשמשים  כ: מקום שמוכר מוצרי מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות למכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מחשבים או לתיקון מוצרי תקשורת .
 • תאגידים שהוקמו בחוק או על פיו.
 • נכס שמחזיקה המדינה או גוף מתוקצב או תאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985
 • חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – 1975
 • תאגיד מים וביוב כמשמעותו בחוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001
 • מערכות סולאריות על גג ושלא על גג קוד סיווג: 214-224
 • מתוך קוד סיווג 5 ו- 29: לא זכאים להנחה רק נכסים המשמשים כמקום שמוכר מוצרי מזון
 • נכס שמקבל פטור נכס ריק לפי תקנה 13 לתקנות ההנחות אשר אומצה בתת פרק 5.3 (2) לצו הארנונה.
 • נכס שמקבל פטור בגין נכס לא ראוי לשימוש לפי סעיף 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.
 • מחזיק בנכס שחדל להחזיק בו עד ליום 29.2.2020.
 • נכס שמקבל פטור לפי סעיף 5 (ז) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938
 • מוסד להשכלה גבוהה שקיבל פטור לפי סעיף 5 (י) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938
 1. לעניין נכסים שסיווגם הינו "נכסים אחרים" לפי קוד סיווג 80 לצו הארנונה:  ככלל נכסים אלו אינם זכאים להנחה באופן אוטומטי. על מנת שניתן יהיה לבחון אפשרות להעניק את ההנחה כאמור – יש להגיש בקשה במייל שכתובתו: gvia@ma-tamar.co.il   ולהפנותה למר יובל מסילתי, גזבר המועצה. במסגרת הבקשה יש להוכיח כי הפעילות הנעשתה בנכס מנויה במסגרת השימושים המפורטים בתקנה 5 (א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 ואשר הפעלתם נאסרה לתקופה העולה על 21 ימים. על המגיש בקשה זו לצרף אסמכתאות ומסמכים התומכים בטענתו כי הינו זכאי לפטור. המועד להגשת הבקשה  לפטור הינו  עד ולא יאוחר מיום  15.5.2020. תשובה לבקשה תינתן עד ולא יאוחר מיום 23.5.2020.
 2. נבהיר ונדגיש, כי כל המידע והנתונים הרלוונטיים ביחס לחיוב בתשלום הארנונה, מצוי ברשות המועצה ועל כן אין צורך להגיש בקשה לצורך קבלת הנחה.
 3. בעלי עסקים הזכאים לפטור שלא שילמו את תלוש הארנונה לחודשים מרץ-אפריל לא יידרשו לשלמו ויקבלו במסגרת תלוש הארנונה הקרוב לחודשים מאי –יוני חיוב ארנונה רק בגין חודש יוני.
 4. בעלי העסקים הזכאים לפטור ואשר שילמו את הארנונה השנתית מראש יזוכו בגין חודשי הפטור כאמור. נציגות מחלקת הגביה במועצה תפנינה לבעלי עסקים אלה לצורך תיאום ההחזר.
 5. יובהר, כי בהתאם לתקנה 20 לתקנות ההנחות: "לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים בתשלום אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית.
אולגה קז'דן
מנהלת גבייה
08-6688856
איילת זוהרי
פקידת גבייה
08-6688855

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!